ซื้อมา-ขายไป ต้องรู้ เทคนิคในการจัดการคลังสินค้า

Aug 19, 2022

ธุรกิจซื้อมา – ขายไป ต้องรู้ เทคนิคในการจัดการสินค้าคงคลัง

บริหารงานด้วย ERP

ในการจัดการสินค้าคงคลัง หลายคนคงสงสัยและนึกภาพไม่ออกว่าเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจซื้อมา – ขายไป อย่างไร แน่นอนอยู่แล้วว่าในเรื่องของการทำธุรกิจ การจัดการสินค้าคงคลังถือเป็นส่วนสำคัญในการที่จะบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากการขายสินค้าและบริการ การคำนึงถึงจำนวนสินค้าคงคลังรวมถึง ควบคุมปริมาณสินค้าเพื่อให้มีความเหมาะสมถือเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับธุรกิจซื้อมา – ขายไป และเพื่อให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหาภายในระบบ จะมีตัวช่วยใดที่สามารถจัดการบริหารสินค้าคงคลังได้ ใน ธุรกิจซื้อมา – ขายไป ลองศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทความนี้

การทำธุรกิจซื้อมา – ขายไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินการในด้านการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง หรือที่เรียกกันว่า Inventory management เป็นการจัดการสินค้าต่าง ๆ และงานที่เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่ขั้นตอนในการรวบรวมสินค้า การจดบันทึกสินค้าทั้งสินค้าเข้าและสินค้าออก เพื่อให้ภายในสินค้าคงคลังมีปริมาณที่เหมาะสม และยังช่วยในการเรื่องระยะเวลาในการสั่งสินค้า เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด ซึ่งล้วนมีผลต่อต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า และหากกล่าวง่ายๆ คือ การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อช่วยจัดการในเรื่องการบริหารต้นทุนของคลังสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สำหรับ ธุรกิจซื้อมา – ขายไป

วิธีการจัดการสินค้าคงคลังและปัญหาที่มักพบเจอใน ธุรกิจซื้อมา – ขายไป
การจัดการสินค้าคงคลังจะคำนึงถึงความปลอดภัยภายในสินค้าคงคลังเป็นสิ่งแรก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ การจัดการสินค้าคงคลังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งสินค้า ช่วยอำนวยความสะดวกหากต้องการทราบถึงสถานะของสินค้าว่าอยู่ตรงส่วนใดภายในคลังสินค้าซึ่งจะได้รับการบันทึกข้อมูลแยกประเภทไว้ แต่หากพูดถึงปัญหาที่มักพบภายในการจัดการสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น สินค้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น
การลงรายละเอียดสินค้าที่ไม่ครบ, การใส่ข้อมูลที่ผิดพลาด, ปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดผลเสียต่อการจัดการคลังสินค้า

 

ปัญหาที่พบในการจัดการคลังสินค้ามาจากข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของพนักงาน ทั้งในเรื่องข้อมูลต่างๆที่ผิดพลาด หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายสินค้า เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการบันทึกและตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้อาจมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อปรับใช้ในการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด

จัดการสินค้าคงคลังด้วย NEXcloud ERP ใน ธุรกิจซื้อมา – ขายไป
NEXcloud ERP เป็นระบบ ERP ที่มีความสามารถในการจัดการคลังสินค้า ซึ่งมีฟังก์ชันสำคัญที่เกี่ยวข้องการบริหารสินค้าคงคลัง โดยสามารถวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังในระดับปริมาณที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงปริมาณการสั่งซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุด ซึ่งต้องมีการวางแผนและตรวจสอบกันอย่างละเอียด สำหรับ NEXcloud ERP มีขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังดังนี้
Inventory Transaction (ระบบโอนย้ายสินค้า) คือ ระบบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากอีกคลังหนึ่งไปยังอีกคลังหนึ่ง ซึ่งในการทำธุรกิจอาจมีมากกว่า 1 คลังสินค้าก็ได้ ภาพรวมของการโอนย้ายสินค้าแบ่งเป็น 4 กระบวนใหญ่ๆ เช่น การสร้างรายการโอนย้ายสินค้า , การดำเนินการโอนย้ายสินค้า , การจัดส่งใบแจ้งสินค้าออก และ การรับสินค้าปลายทาง เป็นต้น

Goods Issues (เอกสารบันทึกเบิกจ่าย)

การบันทึกการเบิกจ่ายวัตถุดิบต่าง ๆ ออกจากคลังเก็บสินค้า ที่บันทึกไว้ในระบบ เพื่อให้สามารถนำมาตรวจสอบได้ 

Goods Receipts (เอกสารรับสินค้า)
การทำรับสินค้าเข้าระบบ เพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าอะไรที่ได้รับมาแล้ว จำนวนเท่าไหร่ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นจะถูกบันทึกไว้ตอนทำรับเข้าระบบ

Inventory Transfer (ระบบการบันทึกโอนสินค้าระหว่างคลัง)
เป็นการบันทึกข้อมูลของสินค้าที่เกิดจากการโอนสินค้าระหว่างคลัง ในการโอนสินค้าจากคลังใดไปยังคลังหนึ่งทำให้สินค้าอีกคลังจะมีจำนวนสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยการโอนสินค้าจำเป็นต้องมีเอกสารสำหรับการทำการโอนเพื่อบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถควบคุมสินค้าภายในคลังได้

 

Inventory Revaluation (ระบบการบันทึกปรับมูลค่าสินค้า)

การบันทึกปรับมูลค่าเกิดได้หลายกรณี เช่น การปรับปรุงต้นทุนการได้มาของสินค้า การนำสินค้าไปผลิตต่อ เป็นรายการที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนการได้มาของสินค้า

 

Inventory Counting (ระบบการบันทึกการตรวจนับสินค้า)

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในธุรกิจซื้อขายสินค้า การตรวจนับสินค้าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นเนื่องจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือจะแสดงด้วยมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญใน

งบการเงิน การควบคุมภายในที่ของระบบการบริหารสินค้าคงเหลือ คือ การตรวจนับเพื่อให้ทราบถึงปริมาณที่มีอยู่จริง และจำนวนถูกต้องตรงกันระหว่างแผนกคลังสินค้าและข้อมูลทางบัญชี  โดยการวางแผนที่สำคัญของการตรวจนับสินค้า คือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือจะต้องถูกกำหนดขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน หรืออาจเป็นการสุ่มตรวจนับที่ต้องครอบคลุมสินค้าคงเหลือทุกประเภท วิธีการตรวจนับ การจัดระบบการตรวจนับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับ  การตรวจนับสินค้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทราบถึงปริมาณที่แท้จริง สินค้าเสื่อมสภาพล้าสมัย สินค้าเกิน หรือขาดหายจากระบบด้วยสาเหตุต่างๆ

 

NEXcloud ERP  มีฟังก์ชันต่างๆ สำหรับ ธุรกิจซื้อมา – ขายไป ที่สามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างลงตัว หนึ่งในวิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ คือ การใช้ระบบบริหารสต๊อกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงปริมาณสินค้าที่คงเหลืออยู่ เชื่อมโยงปริมาณยอดขายในแต่ละช่องทางได้แบบ Real-time ซึ่งจะช่วยลดเวลาการเช็กสต๊อกลงได้มาก รวมถึงบริหารการขาย การจัดโปรโมชัน ในแต่ละช่องทางได้ดี และช่วยให้การวางแผนการสั่งหรือผลิตสินค้าทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนจากการสั่งสินค้าไม่ตรงความต้องการ การสต๊อกสินค้าเกินจำเป็น และการเก็บสินค้านานจนสึกหรอหรือหมดอายุได้อย่างมาก

🧑‍ สนใจระบบ ERP /ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!

☎️ โทร :  080-070-7196
📲 Line Official Account : https://lin.ee/fopYCxl
📣 FB : NEXcloud solution ​
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

 

#NEXcloudERP #ระบบERP #ERPสำหรับSMEs #cloud #cloudERP #ERPsoftware #การจัดการสินค้าคงคลัง

 

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook

อ่านบทความเพิ่มเติม​

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more
5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้  Project Management

5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้ Project Management

ธุรกิจ SMEs ของคุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า? ต้องใช้ Project Management ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนในทีมทำงานไม่เป็นระบบ งานล้นมือจนลำดับไม่ถูกว่าต้องทำงานไหนก่อนหลัง หรือปัญหาการติดตามงานในลูปที่ไม่รู้ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว สุดท้ายต้องมาปั่นกันตอนใกล้ครบกำหนด...

read more
สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย  NEXcloud ERP”

สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP”

หลังจากจบงานสัมมนา "ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP"  ที่ผ่านมามีข้อสงสัยหลากหลายคำถามเกี่ยวกับโซลูชัน NEXcloud ERP วันนี้เราจะมาร่วมไขคำตอบกัน 1.ปัจจุบันมีหน้าร้านอยู่บน shopee และ lazada เน็กคลาวด์ ช่วยใน...

read more
ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น ธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความหลากหลายและเป็นธุรกิจที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยธุรกิจ ๆ เดียวต้องแบ่งไลน์สินค้าและบริการออกเป็นหลายรูปแบบ บางรูปแบบต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม...

read more