รู้ยัง?! วิธีจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.พ.30 (VAT) ได้แบบง่าย ๆ ไม่ปวดหัว

Aug 25, 2021

วิธีจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.พ.30 (VAT) ได้แบบง่าย ๆ ไม่ปวดหัว

จากบทความที่ผ่านมา ได้พูดถึง 6 ประเภทภาษี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs ไปแล้ว ซึ่งหนึ่งในนั้นมีประ เภทภาษีที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับการซื้อขายและบริการ นั่น คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพราะตามกฎหมายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ เป็นบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคล หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี บริษัทจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้กับกรม สรรพากรในเวลาที่กำหนด

ซึ่งเจ้าภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ จะประกอบด้วย ภาษีซื้อ ภาษีขาย และใช้ ภ.พ.30 ในการยื่นภาษี ฟังแล้วดูซับซ้อน แต่จะดีกว่ามั้ยถ้าเรื่องภาษีที่เป็นเรื่องยุ่งยาก สามารถทำได้ง่ายๆด้วย NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ย่นระยะเวลาในการจัดการเอกสารและจัดการได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added Tax หรือเรียกย่อๆ ว่า VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือ การให้บริการ ในปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7% หรือที่เรามักจะคุ้นชินกับว่า VAT 7% นั่นเอง และไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ประเทศอื่น ๆ ก็มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน ในอัตราภาษีที่แตกต่างกันไป

วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

สูตรการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ “ราคาสินค้าหรือบริการ x 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่ม” เช่น ราคาสินค้า 500 บาท เมื่อคิด VAT จะเท่ากับ 500×7% = 35 บาท ซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มนี้บริษัทจะต้องนำส่งให้กับสรร พากรในทุก ๆ เดือน ดังนั้นในการตั้งราคาขายหรือบริการ จะต้องคำนึงถึงการคิด VAT ให้ถี่ถ้วนเสมอ และควรจะต้องสื่อสารกับลูกค้าให้ชัดเจน

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่ง = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

ทุกบริษัทต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่า?

ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านต่อปี จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้กรมสรรพากร

หน้าที่ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

2.ออกใบกำกับภาษี

3.จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย 

4.ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภ.พ.30

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถดูได้ที่ https://www.rd.go.th/7058.html

ภ.พ. 30 คืออะไร

ในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นแบบ ภ.พ. 30 ซึ่งก็คือ แบบแสดงรายการสำหรับผู้ประกอบการซึ่ง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและเป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษี โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วย ภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี หรือก็คือแบบแสดงรายงานในการนำยอดของภาษีซื้อและภาษีขายที่รวบรวม จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายมาแสดงเปรียบเทียบกันในแบบฟอร์มนี้เพื่อประเมินว่าในเดือนภาษีนั้น บริษัทต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือสามารถขอคืนได้นั่นเอง

ภาษีขายคืออะไร

ภาษีขาย หรือ Output Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการที่เรา (ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่กล่าวไปข้างต้น) ได้ทำการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในอัตรา 7% ของสินค้าและบริการนั้น ๆ ซึ่งจะต้องนำส่งสรรพากรทุกเดือน และมีข้อกำหนดว่าภาษีขายที่เกิดขึ้นใน เดือนไหนให้ถือเป็นภาษีขายของเดือนนั้น ๆ

วิธีจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.พ.30 (VAT) ได้แบบง่าย ๆ ไม่ปวดหัว

รายงานภาษีขาย

รายงานภาษีขาย คือ รายงานที่บันทึกรายละเอียดรายการภาษีขายของกิจการที่เรียกเก็บจากลูกค้า ในแต่ละเดือน โดยต้องบันทึกรายการตามหลักฐานสำเนาใบกำกับภาษีที่ออกให้ลูกค้าในเดือนนั้น มีข้อ กำหนดว่าภาษีขายเกิดจากเดือนใดจะต้องบันทึกลงในเดือนนั้นเท่านั้น

ภาษีซื้อคืออะไร

ภาษีซื้อ หรือ Input Tax คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการซื้อหรือใช้บริการกิจการที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากพูดง่าย ๆ ก็คือ กรณีที่เรากลับกลายมาเป็นผู้ซื้อ การที่เราไปซื้อ/ใช้บริการกับกิจการ ที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เราก็ต้องจ่าย VAT 7% เช่นเดียวกัน ภาษีซื้อจะมีความ สำคัญตรงที่ บริษัทสามารถขอคืนได้ โดยวิธีการคือ นำภาษีซื้อมาหักจากภาษีขาย จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม สุทธิที่ใช้ส่งให้แก่กรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ

รายงานภาษีซื้อ

รายงานภาษีซื้อ คือ รายงานที่ทำขึ้นเพื่อบันทึกรายงานภาษีซื้อเฉพาะรายการที่ซื้อ/ใช้บริการและมีหลัก ฐานตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร เช่น ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน โดยภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนใดให้บันทึกเป็นรายการภาษีซื้อในเดือนนั้น แต่หากมีเหตุจำเป็น ไม่ สามารถลงรายการภายในเดือนได้ บริษัทสามารถลงรายการภาษีซื้อได้ในเดือนถัดไปแต่ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ออกใบกำกับภาษี

ระบบ ERP ทำรายงานภาษีซื้อ/ขาย ได้อัตโนมัติ

ในปัจจุบันมีระบบที่สามารถจัดการงานภาษีมูลค่าเพิ่มได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนอีกต่อ ไป นั่นก็คือระบบ ERP สามารถจัดการได้ตั้งแต่การออกใบกำกับภาษี การบันทึกบัญชี การทำรายงาน ภาษีอัตโนมัติโดยรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการเปิดใบกำกับภาษีขาย เป็นต้น อีกทั้งยังถูกต้องตรง ตามรูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนด ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและทำงานได้ อย่างถูกต้อง แม่นยำอีกด้วย

NEXcloud ERP โปรแกรมบัญชี ภาษี

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจคลาวด์ ERP มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจไทย ตั้งแต่ขนาดเล็ก-ขนาด กลาง ด้วยโปรแกรมระบบภาษี ที่ช่วยในการจัดทำรายงานภาษีได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรร พากร ซึ่งประกอบ ไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับ มาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53 ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งรองรับ การยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและ ครบถ้วน

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 02-091-1973
🔵 FB : NEXcloud solution
 📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้  Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more