โทร : 080-070-7196

อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

Nexcloud ERP

เข้าใจระบบบัญชีและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ง่าย ๆ มือใหม่ก็ทำได้ แค่มีระบบ ERP

Aug 20, 2021

เข้าใจระบบบัญชีและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ง่าย ด้วย ERP

การจัดทำบัญชีเป็นงานที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าฝ่ายอื่น ๆ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชีขั้นพื้นฐาน เช่น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย รายการบัญชี การบันทึกบัญชี เงินหมุนเวียน การจ่ายภาษี เป็นต้น เข้าใจทั้งระบบและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ถูกต้อง โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เข้าใจระบบบัญชี สามารถจัดการงานบัญชีได้ง่าย จัดการเอกสารได้ถูกต้อง มีมาตรฐานและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น นั่นคือระบบ ERP หรือระบบบริหารทรัพยากรธุรกิจนั่นเอง

การทำบัญชีมีความสำคัญอย่างไร

การจัดทำบัญชีนั้นจะช่วยให้องค์กรทราบถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน นำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ วางกลยุทธ์ รวมถึงสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง โดยการทำบัญชีให้มีคุณภาพและถูกต้อง องค์กรต้องเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ ต้องเข้าใจกระบวนการทำงาน การรวบรวมข้อมูล เอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ และจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน

เอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

เอกสารทางบัญชีหรือแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจ เป็นการกำหนดเอกสารเพื่อบันทึกรายการต่าง ๆ ตามลักษณะของธุรกิจ

โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี มีดังนี้

 1. เอกสารที่ออกให้กับบุคคลภายนอก เช่น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ เป็นต้น 
 2. เอกสารที่รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
 3. เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการ เช่น ใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ใบเบิกวัสดุ ใบเบิกค่ารถรับจ้าง เป็นต้น  

ความสำคัญของเอกสารทางบัญชี

เอกสารทางบัญชีมีเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี หากเอกสารที่กำหนดมีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีการเก็บอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ง่ายต่อการสืบค้น ตรวจสอบ รวมถึงนำไปบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง จัดทำงบการเงินได้อย่างไม่ผิดพลาด ซึ่งการจัดทำงบการเงินให้น่าเชื่อถือและถูกต้อง ระบบเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายบัญชีที่ได้กำหนดให้มีเอกสารประกอบการลงบัญชี

ระบบ ERP กับงานบัญชี

ระบบ ERP เป็นซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรธุรกิจ มีหน้าที่เชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงานได้ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งงานบัญชี ถือเป็นหนึ่งในโมดูลสำคัญของระบบ ERP เลยก็ว่าได้ ระบบ ERP จะช่วยให้องค์กรควบคุม

งานบัญชีได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามหลักในการทำบัญชี ดังนี้ 

 1. ถูกต้อง ตามกฎหมายบัญชี และมาตรฐานการบัญชี
 2. ครบถ้วน บันทึกทุกรายการที่เกิดขึ้น
 3. น่าเชื่อถือ มีเอกสารเป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
 4. เก็บรักษาตามพระราชบัญญัติการบัญชี เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ความสามารถของ NEXcloud ERP กับงานบัญชีและการจัดการเอกสาร

NEXcloud ERP เป็นระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ที่มีเทมเพลตธุรกิจครอบคลุมการทำงาน จัดเป็นแพ็กเกจให้เลือกตามลักษณะการใช้งานของธุรกิจโดยมี SAP Business One เป็นกลไกหลักในการทำงาน  ครอบคลุมทั้งงานบัญชี  ธุรกิจที่มีคลังสินค้า และธุรกิจที่มีกระบวนการผลิต

  NEXcloud ERP เข้าใจระบบบัญชีและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ง่าย

  NEXcloud ERP ช่วยให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย 

    • มี Work Flow ช่วยให้เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน รวมถึงจัดการเอกสารทางบัญชีและเอกสารในการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
    • บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายการประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
    • จัดทำรายการเดินบัญชีและการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เช็ค เงินสดและการโอนเงิน 
    • รองรับสกุลเงินตราได้หลายสกุลเงินทั่วโลก
    • มีโปรแกรมระบบภาษี จัดทำรายงานภาษี ได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร ซึ่งประกอบ ไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53
    • ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ
    • รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและครบถ้วน
    • เอกสารทางบัญชี ฟอร์มรายงานที่ได้มาตรฐาน มีเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานกว่า 28 รายงาน
    • จัดทำรายงานและสรุปการดำเนินงานในรูปแบบมาตรฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบเรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบบัญชี

  #NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

  ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

  สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

  📞 โทร : +66 61 404 6233
  🔵 FB : NEXcloud solution
  🟢 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
  💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
  📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

  Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

  อ่านบทความเพิ่มเติม​

  เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้ชนะใจลูกค้า

  เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้ชนะใจลูกค้า

  เมื่อการเป็น “เจ้าของธุรกิจ” ไม่ใช่เป็นเรื่องยากและไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป หากใครหลาย ๆ คนได้ยินคำนี้คงคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเพียงแค่ความฝันลม ๆ  แล้ง ๆ แต่หากเราไม่กล้าที่จะคิด ไม่กล้าที่จะลงมือทำ สิ่งที่อยากให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน...

  read more
  ธุรกิจ SMEs บริหารเป็น ยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

  ธุรกิจ SMEs บริหารเป็น ยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

  เมื่อธุรกิจ SMEs กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาทำธุรกิจ SMEs กันอย่างมากขึ้น ซึ่ง SMEs เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตามกำลังของผู้ประกอบการ แต่การทำธุรกิจ SMEs...

  read more
  NEXcloud จัดหนัก! โปรโมชัน โปรฟ้าผ่า รับหน้าฝน

  NEXcloud จัดหนัก! โปรโมชัน โปรฟ้าผ่า รับหน้าฝน

  ในช่วงนี้หลาย ๆ พื้นที่คงชุ่มฉ่ำกับบรรยากาศหน้าฝน เพื่อต้อนรับการเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ เน็กซัสฯ  จัดโปรเด็ด “โปรฟ้าผ่ารับหน้าฝน” โปรแรงสุดคุ้มวางระบบก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2565 รับส่วนลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ 10,000 บาท โดยระบบโซลูชันจาก NEXcloud มีให้เลือก...

  read more