5 ระบบบริหารธุรกิจ เครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารธุรกิจง่ายกว่าเดิม

Sep 28, 2021

5 ระบบบริหารธุรกิจ เครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารธุรกิจง่ายกว่าเดิม

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดการงานแบบ Manual หรือใช้เพียง Excel ไม่เพียงพออีกต่อไป ทั้งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ทั้งใช้เวลานาน เกิดความล่าช้า ไม่ทันคู่แข่ง องค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีระบบที่ดีเข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ หรือมีระบบ ERP ที่ช่วยเชื่อมต่อแต่ละหน่วยงานให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองดู 5 ระบบบริหารธุรกิจที่มีอยู่ใน NEXcloud ERP ที่จะช่วยให้การบริหารธุรกิจง่ายกว่าเดิม

5 ระบบบริหารธุรกิจ ช่วยให้การบริหารธุรกิจง่ายกว่าเดิม  

5 ระบบริหารธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจง่ายกว่าเดิม NEXcloud ERP

1. ระบบบัญชี

งานบัญชีและการเงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรที่จำเป็นต้องมีการวางระบบที่ดีตั้งแต่แรก ทั้งการวางระบบการทำงาน การจัดการเอกสาร การจัดทำรายงาน และการจัดการภาษีต่าง ๆ 

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ ERP มีฟีเจอร์ระบบบัญชี การเงิน ที่ได้มาตรฐาน ทำให้งานบัญชีเป็นเรื่องง่าย มี Work Flow ที่ช่วยให้เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดการเอกสารทางบัญชีและเอกสารในการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายการประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า มีโปรแกรมระบบภาษี จัดทำรายงานภาษี ได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร

2. ระบบจัดซื้อ

งานจัดซื้อ ก็เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่เป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนให้องค์กรได้ หน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อจะต้องเปรียบเทียบราคา หาสินค้าตามที่องค์กรต้องการ คำนวณเวลาที่เหมาะสมในการซื้อ ซึ่งในฝ่ายจัดซื้อเองก็ต้องจัดการเอกสารมากมาย ทั้งเอกสารใบขอสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้าเข้าและใบส่งคืนสินค้า ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบจัดซื้อที่ดีเพื่อให้การทำงานมีความลื่นไหล ไม่สะดุด

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ ERP มีฟีเจอร์ระบบจัดซื้อ ที่สามารถวางแผนความต้องการสินค้า และจัดตารางเวลาจัดซื้อตามความเหมาะสม มีระบบการอนุมัติการจัดซื้อ สามารถวิเคราะห์จุดสั่งซื้อของคลังสินค้า จัดการเอกสารใบขอซื้อ ขอใบเสนอราคา เอกสารสั่งซื้อ โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงกับฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้

3. ระบบขาย

สำหรับธุรกิจที่มีงานขายมาเกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีระบบบริหารงานขายที่ดี เพราะถือว่าเป็นแหล่งรายได้ของธุรกิจ ต้องมีการวางแผนการขาย คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ พร้อมทั้งติดตามลูกค้าและการดูแลหลังการขาย

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ ERP มีฟีเจอร์ระบบงานขาย ช่วยให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการการขาย สามารถจัดรายการสินค้าเป็นกลุ่ม กำหนดและจำแนกรายการสินค้าเป็นกลุ่มตามต้องการได้ ช่วยจัดการรายการสินค้าได้ง่ายขึ้น สามารถติดตามยอดขายและสถานะของสินค้าที่มีการเข้าออกผ่านคลังสินค้าได้ สามารถเช็คสต๊อกที่กระจายอยู่ตามจุดขายผ่านระบบจัดการคลังสินค้าและรายงานการติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Point of sale (POS) ได้อีกด้วย และระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย

4.ระบบสต๊อกสินค้า

ธุรกิจที่มีการเก็บสต๊อกสินค้า ต้องมีการวางระบบที่ดีและรัดกุม เพราะสต๊อกสินค้าถือเป็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจ หากไม่มีระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้า ไม่รู้สถานะคลังสินค้าที่แท้จริง อาจทำให้เกิดสินค้าขาด/ล้นสต๊อก ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น หรือเสียโอกาสในการขายได้

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ ERP มีฟีเจอร์ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ที่สามารถจัดการคลังสินค้าด้วยการควบคุมหมายเลขแบทช์และหมายเลขซีเรียล ช่วยในการติดตามสินค้าและจัดการสินค้าเข้า-ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน), Moving Average (ต้นทุนเฉลี่ย) & Standard Cost (ต้นทุนมาตรฐาน) พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลต้นทุนสินค้า และกำหนดหน่วยสินค้า (UOM: Unit of Measure) ได้ 

5.ระบบวางแผนการผลิต

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จะมีกระบวนการการทำงานที่ซับซ้อนกว่าธุรกิจอื่น ๆ จำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ ERP มีฟีเจอร์ระบบวางแผนการผลิตและกระบวนการผลิต ตั้งแต่การกำหนดสูตรการผลิต (BOM) การวางแผนการผลิต ช่วยวิเคราะห์ การวางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สามารถวางแผนจัดสรรวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมดปัญหาวัตถุดิบขาด/ไม่เพียงพอ สามารถกำหนดการสั่งผลิตสินค้าตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า (Make to order) และการผลิตสินค้าเก็บไว้ในสต๊อก (Make to stock) รวมถึงสามารถติดตามสถานะการผลิตได้

สำหรับธุรกิจที่มีหลายระบบงานมาเกี่ยวข้อง ทั้งระบบบัญชี ระบบจัดซื้อ ระบบการขาย ระบบคลังสินค้า รวมถึงระบบวางแผนการผลิต ต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานให้ดี เพราะฝ่ายต่าง ๆ จำเป็นต้องทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียว หากองค์กรเลือกใช้หลาย ๆ โปรแกรมที่แตกต่างกันในแต่ละฝ่าย อาจทำให้เกิดรอยต่อในกระบวนการทำงาน ข้อมูลผิดพลาดได้ง่าย 

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ คลาวด์ ERP Cloud

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ สามารถเชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันได้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างลงตัว ข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

✔ ควบคุมต้นทุน
✔ เพิ่มกำไร
✔ ลดความเสี่ยงในการบริหารผิดพลาด
✔ ช่วยให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✔ สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

NEXcloud ERP ออกแบบโดย NEXUS ที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจชั้นนำ ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางโดยเฉพาะ มีฟีเจอร์การทำงานที่ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ โดยมี SAP Business One ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน สามารถขยายศักยภาพระบบได้ พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

NEXcloud ERP มาพร้อม Dashboard Analytics ที่เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real-Time เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายและระบบยังรองรับ Thai Localization เหมาะกับธุรกิจไทย

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 02-091-1973
🔵 FB : NEXcloud solution
 📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้  Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more