5 ระบบบริหารธุรกิจ เครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารธุรกิจง่ายกว่าเดิม

Sep 28, 2021

5 ระบบบริหารธุรกิจ เครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารธุรกิจง่ายกว่าเดิม

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น การทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดการงานแบบ Manual หรือใช้เพียง Excel ไม่เพียงพออีกต่อไป ทั้งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ทั้งใช้เวลานาน เกิดความล่าช้า ไม่ทันคู่แข่ง องค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีระบบที่ดีเข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจ หรือมีระบบ ERP ที่ช่วยเชื่อมต่อแต่ละหน่วยงานให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองดู 5 ระบบ บริหารธุรกิจที่มีอยู่ใน NEXcloud ERP ที่จะช่วยให้การบริหารธุรกิจง่ายกว่าเดิม

5 ระบบบริหารธุรกิจ ช่วยให้การบริหารธุรกิจง่ายกว่าเดิม  

ระบบบริหารธุรกิจ ระบบบัญชี

1. ระบบบัญชี

งานบัญชีและการเงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรที่จำเป็นต้องมีการวางระบบที่ดีตั้งแต่แรก ทั้งการวางระบบการทำงาน การจัดการเอกสาร การจัดทำรายงาน และการจัดการภาษีต่าง ๆ 

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ ERP มีฟีเจอร์ระบบบัญชี การเงิน ที่ได้มาตรฐาน ทำให้งานบัญชีเป็นเรื่องง่าย มี Work Flow ที่ช่วยให้เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดการเอกสารทางบัญชีและเอกสารในการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายการประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า มีโปรแกรมระบบภาษี จัดทำรายงานภาษี ได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร

ระบบบริหารธุรกิจ ระบบจัดซื้อ

2. ระบบจัดซื้อ

งานจัดซื้อ ก็เป็นอีกหนึ่งฝ่ายที่เป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนให้องค์กรได้ หน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อจะต้องเปรียบเทียบราคา หาสินค้าตามที่องค์กรต้องการ คำนวณเวลาที่เหมาะสมในการซื้อ ซึ่งในฝ่ายจัดซื้อเองก็ต้องจัดการเอกสารมากมาย ทั้งเอกสารใบขอสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้าเข้าและใบส่งคืนสินค้า ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบจัดซื้อที่ดีเพื่อให้การทำงานมีความลื่นไหล ไม่สะดุด

NEXcloud ERP ระบบ บริหารธุรกิจ ERP มีฟีเจอร์ระบบจัดซื้อ ที่สามารถวางแผนความต้องการสินค้า และจัดตารางเวลาจัดซื้อตามความเหมาะสม มีระบบการอนุมัติการจัดซื้อ สามารถวิเคราะห์จุดสั่งซื้อของคลังสินค้า จัดการเอกสารใบขอซื้อ ขอใบเสนอราคา เอกสารสั่งซื้อ โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงกับฝ่ายบัญชีการเงินและคลังสินค้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้

ระบบบริหารธุรกิจ ระบบขาย

3. ระบบขาย

สำหรับธุรกิจที่มีงานขายมาเกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีระบบบริหารงานขายที่ดี เพราะถือว่าเป็นแหล่งรายได้ของธุรกิจ ต้องมีการวางแผนการขาย คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ พร้อมทั้งติดตามลูกค้าและการดูแลหลังการขาย

NEXcloud ERP ระบบ บริหารธุรกิจ ERP มีฟีเจอร์ระบบงานขาย ช่วยให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการการขาย สามารถจัดรายการสินค้าเป็นกลุ่ม กำหนดและจำแนกรายการสินค้าเป็นกลุ่มตามต้องการได้ ช่วยจัดการรายการสินค้าได้ง่ายขึ้น สามารถติดตามยอดขายและสถานะของสินค้าที่มีการเข้าออกผ่านคลังสินค้าได้ สามารถเช็คสต๊อกที่กระจายอยู่ตามจุดขายผ่านระบบจัดการคลังสินค้าและรายงานการติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Point of sale (POS) ได้อีกด้วย และระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย

ระบบบริหารธุรกิจ ระบบสต๊อกสินค้า

4.ระบบสต๊อกสินค้า

ธุรกิจที่มีการเก็บสต๊อกสินค้า ต้องมีการวางระบบที่ดีและรัดกุม เพราะสต๊อกสินค้าถือเป็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจ หากไม่มีระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้า ไม่รู้สถานะคลังสินค้าที่แท้จริง อาจทำให้เกิดสินค้าขาด/ล้นสต๊อก ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น หรือเสียโอกาสในการขายได้

NEXcloud ERP ระบบ บริหารธุรกิจ ERP มีฟีเจอร์ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ที่สามารถจัดการคลังสินค้าด้วยการควบคุมหมายเลขแบทช์และหมายเลขซีเรียล ช่วยในการติดตามสินค้าและจัดการสินค้าเข้า-ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน), Moving Average (ต้นทุนเฉลี่ย) & Standard Cost (ต้นทุนมาตรฐาน) พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลต้นทุนสินค้า และกำหนดหน่วยสินค้า (UOM: Unit of Measure) ได้ 

ระบบบริหารธุรกิจ ระบบวางแผนการผลิต

5.ระบบวางแผนการผลิต

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จะมีกระบวนการการทำงานที่ซับซ้อนกว่าธุรกิจอื่น ๆ จำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทุกกิจกรรมในกระบวนการผลิต รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ ERP มีฟีเจอร์ระบบวางแผนการผลิตและกระบวนการผลิต ตั้งแต่การกำหนดสูตรการผลิต (BOM) การวางแผนการผลิต ช่วยวิเคราะห์ การวางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต สามารถวางแผนจัดสรรวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมดปัญหาวัตถุดิบขาด/ไม่เพียงพอ สามารถกำหนดการสั่งผลิตสินค้าตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า (Make to order) และการผลิตสินค้าเก็บไว้ในสต๊อก (Make to stock) รวมถึงสามารถติดตามสถานะการผลิตได้

สำหรับธุรกิจที่มีหลายระบบงานมาเกี่ยวข้อง ทั้งระบบบัญชี ระบบจัดซื้อ ระบบการขาย ระบบคลังสินค้า รวมถึงระบบวางแผนการผลิต ต้องคำนึงถึงการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานให้ดี เพราะฝ่ายต่าง ๆ จำเป็นต้องทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียว หากองค์กรเลือกใช้หลาย ๆ โปรแกรมที่แตกต่างกันในแต่ละฝ่าย อาจทำให้เกิดรอยต่อในกระบวนการทำงาน ข้อมูลผิดพลาดได้ง่าย 

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจ คลาวด์ ERP Cloud

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ สามารถเชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันได้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างลงตัว ข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

✔ ควบคุมต้นทุน
✔ เพิ่มกำไร
✔ ลดความเสี่ยงในการบริหารผิดพลาด
✔ ช่วยให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✔ สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

NEXcloud ERP ออกแบบโดย NEXUS ที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจชั้นนำ ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางโดยเฉพาะ มีฟีเจอร์การทำงานที่ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ โดยมี SAP Business One ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน สามารถขยายศักยภาพระบบได้ พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

NEXcloud ERP มาพร้อม Dashboard Analytics ที่เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real-Time เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายและระบบยังรองรับ Thai Localization เหมาะกับธุรกิจไทย

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com