Production

การวางแผนการผลิตแสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตและสามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด ในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ​ Request a Demo...

Purchasing & Inventory Management

ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลังสามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน nexcloudERP สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน...

Sales & Customer Management

การบริหารและการจัดการด้านการขายให้กับลูกค้าnexcloudERP ตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย​ Request a...

Financial Management

การบริหารการเงินเพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้ ผลกำไรมากขึ้นด้วยชุดเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับ การดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว ช่วยบริหารจัดการ ทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เป็นไปได้อย่างง่ายดาย​ Request a Demo การบัญชี...