ไม่พลาดเรื่องการเงิน คาดการณ์กระแสเงินสดอย่างแม่นยำ

Jul 15, 2022

ไม่พลาดเรื่องการเงิน คาดการณ์กระแสเงินสดอย่างแม่นยำ

ไม่พลาดเรื่องการเงิน คาดการณ์กระแสเงินสดอย่างแม่นยำ

ในเชิงธุรกิจหากพูดถึงในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงิน “กระแสเงินสด” ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการทำธุรกิจหากทราบถึงความต่อเนื่องของกระแสเงินสดเข้าหรือกระแสเงินสดออกว่ามาจากแหล่งไหน อีกหนึ่งความท้าทายคืออุปสรรคปัญหาในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกับกระแสเงินสดที่เกิดขึ้น โดย NEXcloud ERP มีแดชบอร์ดที่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ และแดชบอร์ดนี้จะช่วยทำให้ธุรกิจดีขึ้นได้อย่างไรลองหาคำตอบได้จากบทความนี้

ความสำคัญของกระแสเงินสด

ในทุกธุรกิจย่อมมีการบริหารการจัดการเงินโดยเฉพาะเรื่องของงบกระแสเงินสด โดยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเงินสด ได้แก่การจ่ายไป หรือ การได้รับมา ของเงินสดว่ามาจากช่องทางใด โดยการทำรายการบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดั้งนั้นการพิจารณาความสามารถในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของกระแสเงินสดจึงสำคัญเพราะต้องมองว่าภาพรวมของสุขภาพทางการเงิน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่หลายคนมักจะมองข้ามคือ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับธุรกิจทุกประเภท หากย้อนดูสุขภาพทางการเงินแล้วพบปัญหาคือ การที่บางธุรกิจมีกำไรเข้ามา แต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมแล้วยังมีเงินติดลบ ทำให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจว่ายังมีความบกพร่องหรือขาดความมั่นคง สำหรับหลักของกระแสเงินสดมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง และมีวิธีการบริหารเงินสดสำหรับธุรกิจ เช่น การประมาณเงินไว้สำหรับไว้ใช้ฉุกเฉิน การตรวจสอบสถานะของเงินสดอย่างเป็นประจำ การนำเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจต่อไป และ ที่สำคัญคือเงินที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในธุรกิจ เป็นต้น หากสามารถจัดการและบริหารได้ดี ก็จะทำให้ธุรกิจไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการบริหารคาดการณ์กระแสเงินสดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ

ไม่พลาดเรื่องการเงิน คาดการณ์กระแสเงินสดอย่างแม่นยำ

Cash Flow Forecast คืออะไร

NEXcloud ERP มีฟังก์ชันการพยากรณ์กระแสเงินสดที่ชื่อว่า Cash Flow Forecast เป็น Analytics สำหรับคาดการณ์สถานการณ์หรือสุขภาพทางการเงินของบริษัท โดยสามารถดูได้จาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน รวมถึงปัจจัยที่จะเข้ามาอย่างแน่นอนและสิ่งที่เข้ามาไม่แน่นอน สามารถจำลองสถานการณ์ผ่านการทำเอกสารโดยไม่ได้มีการบันทึกบัญชีจริงได้ ช่วยให้คาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้

Cash Flow Forecast ตัวจำลองสุขภาพทางการเงิน จำลองสถานการณ์เพื่อสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดว่าจะไปในทิศทางใด โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการคาดการณ์ โดยวิเคราะห์จากรายรับที่เข้ามา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงิน หากเราทราบถึงสถานการณ์กระแสเงินสดก็สามารถหากลยุทธ์เพื่อนำมาปรับแผนในการดำเนินธุรกิจได้หรือสิ่งที่เราต้องการเตรียมตัวได้ เช่น การจัดทำแคมเปญต่างๆ และสามารถวางกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการประเมินสถานการณ์

ความท้าทายในการคาดการณ์กระแสเงินสดคือมีการทำงานหลายส่วนที่กำลังดำเนินการหรืออยู่ในกระบวนการกระแสเงินสดของบริษัท เช่น  เงินสดในธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบแจ้งหนี้ AP ที่เปิดอยู่ ใบแจ้งหนี้ AR ที่เปิดอยู่ ใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่ การคาดการณ์ยอดขาย และอื่นๆ ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ถือเป็นปัญหาหาในการคาดการณ์กระแสเงินสด และในบางครั้งอาจใช้เวลานานในการสร้างหรือตรวจสอบว่าตำแหน่งกระแสเงินสดเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่บริษัทสามารถรายงานสถานะกระแสเงินสดหรือไม่

หลักการวิเคราะห์ของ Cash Flow Forecast

สำหรับ Cash Flow Forecast ใน NEXcloud ERP เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อคาดการณ์กระแสเงินสดโดยมีหัวข้อต่างๆ ที่สามารถช่วยให้แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงปัจจัยหลัก ๆ เช่น Outgoing Cash/Outgoing Transaction คือการเลือกเพื่อแสดงยอดการจ่ายเงิน, Incoming Cash/Incoming Transaction คือการเลือกเพื่อแสดงยอดการรับเงินในช่อง, Incoming Amount Opening Balance การแสดงเลือกเพื่อแสดงยอดยกมา, Expense Forecast การเลือกเพื่อแสดงยอดจากเอกสารค่าใช้จ่าย และ  Sales Forecast การเลือกเพื่อแสดงยอดจากเอกสารการขาย

การคาดการณ์กระแสเงินสดของ Cash Flow Forecast สามารถเลือกระดับความแน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมี Certainty LevelSettings ที่ตั้งค่าความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 8 Level ซึ่ง Level 1 จะมีความแน่นอนมากที่สุดเป็นการรับชำระเงินและการจ่ายชำระเงิน และ Level 8 มีความแน่นอนน้อยที่สุด เพราะมีความเสี่ยงที่มากเนื่องจากเอกสารอยู่ขั้นตอนของใบสั่งขายเท่านั้น และยังคงต้องจัดส่งสินค้าและออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ว่าลูกค้าอาจจะยกเลิกก็ได้ โดยสามารถเลือกหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ว่าหรือหรือแก้ไขเพิ่มเติมในกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ โดยสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าควรอยู่ใน Level ใด

ประโยชน์ของ Cash Flow Forecast ในการคาดการณ์กระแสเงินสด

1.) เห็นภาพรวมของสถานะเงินสดที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้สามารถช่วยตัดสินใจในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และช่วยเพิ่มความมั่นใจเกี่ยวกับการเงินหากต้องการที่จะทำการขยายธุรกิจ
2.) ปรับปรุงและคาดการณ์กระแสเงินสดที่อยู่ในระบบทั้งกระแสเงินสดเข้า และ กระแสเงินสดที่ออกไปของบริษัท
3.) คาดการณ์กระแสเงินสดด้วยระดับความแน่นอนของเงินสด
4.) การรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาไว้บนแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์และมีความแม่นยำ
5.) ทำให้เห็นทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของธุรกรรมอย่างละเอียด

ฟังก์ชัน Cash Flow Forecast จาก  NEXcloud สามารถสร้างความได้เปรียบในทางธุรกิจด้านการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยนำข้อมูลมาเชื่อมโยงเข้าหากัน ช่วยในการตัดสินใจจากการใช้ข้อมูลเชิงลึกและสร้างแคมเปญการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างบริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำลงและมีกำไรมากขึ้น ลดกระบวนการที่ซับซ้อนเพราะทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและจุดเด่นที่สำคัญคือ ตรวจสอบความผิดปกติของกระแสการเงินหากพอเจอปัญหาก็ทำการแก้ไขได้ทันที

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเดต ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบนคลาวด์ เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

🧑‍ สนใจระบบ ERP /ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!

☎️ โทร :  080-070-7196
📲 Line Official Account : https://lin.ee/fopYCxl
📣 FB : NEXcloud solution ​
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้  Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more