ไม่พลาดเรื่องการเงิน คาดการณ์กระแสเงินสดอย่างแม่นยำ

Jul 15, 2022

ไม่พลาดเรื่องการเงิน คาดการณ์กระแสเงินสดอย่างแม่นยำ

คาดการณ์กระแสเงินสด ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างแม่นยำ

ในเชิงธุรกิจหากพูดถึงในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงิน “กระแสเงินสด” ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการทำธุรกิจหากทราบถึงความต่อเนื่องของกระแส เงินสดเข้าหรือกระแส เงินสดออกว่ามาจากแหล่งไหน อีกหนึ่งความท้าทายคืออุปสรรคปัญหาในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกับกระแส เงินสดที่เกิดขึ้น โดย NEXcloud ERP มีแดชบอร์ดที่สามารถคาดการณ์กระแส เงินสดได้อย่างแม่นยำ และแดชบอร์ดนี้จะช่วยทำให้ธุรกิจดีขึ้นได้อย่างไรลองหาคำตอบได้จากบทความนี้

ความสำคัญของกระแสเงินสด

ในทุกธุรกิจย่อมมีการบริหารการจัดการเงินโดยเฉพาะเรื่องของงบกระแส เงินสด โดยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเงินสด ได้แก่การจ่ายไป หรือ การได้รับมา ของเงินสดว่ามาจากช่องทางใด โดยการทำรายการบัญชีต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดั้งนั้นการพิจารณาความสามารถในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของกระแส เงินสดจึงสำคัญเพราะต้องมองว่าภาพรวมของสุขภาพทางการเงิน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่หลายคนมักจะมองข้ามคือ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับธุรกิจทุกประเภท หากย้อนดูสุขภาพทางการเงินแล้วพบปัญหาคือ การที่บางธุรกิจมีกำไรเข้ามา แต่เมื่อรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมแล้วยังมีเงินติดลบ ทำให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจว่ายังมีความบกพร่องหรือขาดความมั่นคง สำหรับหลักของกระแส เงินสดมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง และมีวิธีการบริหารเงินสดสำหรับธุรกิจ เช่น การประมาณเงินไว้สำหรับไว้ใช้ฉุกเฉิน การตรวจสอบสถานะของเงินสดอย่างเป็นประจำ การนำเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจต่อไป และ ที่สำคัญคือเงินที่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในธุรกิจ เป็นต้น หากสามารถจัดการและบริหารได้ดี ก็จะทำให้ธุรกิจไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการบริหารคาดการณ์กระแสเงินสดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ

ไม่พลาดเรื่องการเงิน คาดการณ์กระแสเงินสดอย่างแม่นยำ

Cash Flow Forecast คืออะไร

NEXcloud ERP มีฟังก์ชันการพยากรณ์ที่ชื่อว่า Cash Flow Forecast เป็น Analytics สำหรับคาดการณ์สถานการณ์หรือสุขภาพทางการเงินของบริษัท โดยสามารถดูได้จาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน รวมถึงปัจจัยที่จะเข้ามาอย่างแน่นอนและสิ่งที่เข้ามาไม่แน่นอน สามารถจำลองสถานการณ์ผ่านการทำเอกสารโดยไม่ได้มีการบันทึกบัญชีจริงได้ ช่วยให้คาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้

Cash Flow Forecast ตัวจำลองสุขภาพทางการเงิน จำลองสถานการณ์เพื่อสามารถคาดการณ์ว่าจะไปในทิศทางใด โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการคาดการณ์ โดยวิเคราะห์จากรายรับที่เข้ามา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การเงิน หากเราทราบถึงสถานการณ์ ก็สามารถหากลยุทธ์เพื่อนำมาปรับแผนในการดำเนินธุรกิจได้หรือสิ่งที่เราต้องการเตรียมตัวได้ เช่น การจัดทำแคมเปญต่างๆ และสามารถวางกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการประเมินสถานการณ์

ความท้าทายในการคาดการณ์กระแสเงินสด คือ มีการทำงานหลายส่วนที่กำลังดำเนินการ หรืออยู่ในกระบวนการกระแส เงินสด ของบริษัท เช่น  เงินสดในธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบแจ้งหนี้ AP ที่เปิดอยู่ ใบแจ้งหนี้ AR ที่เปิดอยู่ ใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่ การคาดการณ์ยอดขาย และอื่นๆ ซึ่งความท้าทายเหล่านี้ถือเป็นปัญหาหาในการคาดการณ์ และในบางครั้งอาจใช้เวลานานในการสร้างหรือตรวจสอบว่าตำแหน่งกระแส เงินสดเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่บริษัทสามารถรายงานสถานะกระแส เงินสดหรือไม่

กระแสเงินสด

หลักการวิเคราะห์ของ Cash Flow Forecast

สำหรับ Cash Flow Forecast ใน NEXcloud ERP เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อคาดการณ์กระแส เงินสดโดยมีหัวข้อต่างๆ ที่สามารถช่วยให้แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงปัจจัยหลัก ๆ เช่น Outgoing Cash/Outgoing Transaction คือการเลือกเพื่อแสดงยอดการจ่ายเงิน, Incoming Cash/Incoming Transaction คือการเลือกเพื่อแสดงยอดการรับเงินในช่อง, Incoming Amount Opening Balance การแสดงเลือกเพื่อแสดงยอดยกมา, Expense Forecast การเลือกเพื่อแสดงยอดจากเอกสารค่าใช้จ่าย และ  Sales Forecast การเลือกเพื่อแสดงยอดจากเอกสารการขาย

การคาดการณ์กระแส เงินสดของ Cash Flow Forecast สามารถเลือกระดับความแน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมี Certainty LevelSettings ที่ตั้งค่าความแน่นอนที่จะเกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 8 Level ซึ่ง Level 1 จะมีความแน่นอนมากที่สุดเป็นการรับชำระเงินและการจ่ายชำระเงิน และ Level 8 มีความแน่นอนน้อยที่สุด เพราะมีความเสี่ยงที่มากเนื่องจากเอกสารอยู่ขั้นตอนของใบสั่งขายเท่านั้น และยังคงต้องจัดส่งสินค้าและออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ว่าลูกค้าอาจจะยกเลิกก็ได้ โดยสามารถเลือกหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ว่าหรือหรือแก้ไขเพิ่มเติมในกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ โดยสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าควรอยู่ใน Level ใด

ประโยชน์ของ Cash Flow Forecast ในการคาดการณ์กระแสเงินสด

1.) เห็นภาพรวมของสถานะเงินสดที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้สามารถช่วยตัดสินใจในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และช่วยเพิ่มความมั่นใจเกี่ยวกับการเงินหากต้องการที่จะทำการขยายธุรกิจ
2.) ปรับปรุงและคาดการณ์ ที่อยู่ในระบบทั้งเงินสดเข้า และ เงินสดที่ออกไปของบริษัท
3.) คาดการณ์กระแส เงินสด ด้วยระดับความแน่นอนของเงินสด
4.) การรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาไว้บนแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์และมีความแม่นยำ
5.) ทำให้เห็นทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของธุรกรรมอย่างละเอียด

ฟังก์ชัน Cash Flow Forecast จาก  NEXcloud สามารถสร้างความได้เปรียบในทางธุรกิจด้านการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยนำข้อมูลมาเชื่อมโยงเข้าหากัน ช่วยในการตัดสินใจจากการใช้ข้อมูลเชิงลึกและสร้างแคมเปญการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างบริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำลงและมีกำไรมากขึ้น ลดกระบวนการที่ซับซ้อนเพราะทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและจุดเด่นที่สำคัญคือ ตรวจสอบความผิดปกติของกระแสการเงินหากพอเจอปัญหาก็ทำการแก้ไขได้ทันที

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเดต ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบนคลาวด์ เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน  

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com


Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook