ธุรกิจการผลิต Manufacturing

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต nexcloudERP สามารถควบคุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ และจัดการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดสรรวัตถุดิบ ติดตามสถานะการผลิต และการจัดสูตรการผลิต ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว

Why choose nexcloudERP for Manufacturing​

จัดการสูตรการผลิต

สามารถบริหารจัดการสูตรการผลิต (BOM)
ได้อย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติการ

กำหนดการสั่งผลิตสินค้า

​สามารถกำหนดการผลิตสินค้าตามจำนวน
คำสั่งซื้อของลูกค้าและการผลิตสินค้าเก็บไว้ในสต๊อกให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายในครั้ง
ต่อไป

วางแผนการผลิต

สามารถทำการวางแผนการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตผ่าน MRP ช่วยให้วิเคราะห์
การผลิตและการสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น

สถานะการผลิตสินค้า

​ติดตามสถานะการสั่งผลิตและลำดับขั้นตอน
การผลิตสินค้าสำเร็จรูปแต่ละสินค้าได้

ธุรกิจการผลิต Manufacturing

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต nexcloudERP สามารถควบคุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ และจัดการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดสรรวัตถุดิบ ติดตามสถานะการผลิต และการจัดสูตรการผลิต ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว

Why choose nexcloud ERP for Manufacturing​​

จัดการสูตรการผลิต

สามารถบริหารจัดการสูตรการผลิต (BOM) ได้อย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติการ

วางแผนการผลิต

สามารถทำการวางแผนการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตผ่าน MRP ช่วยให้วิเคราะห์การผลิตและการสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น

สถานะการผลิตสินค้า

​ติดตามสถานะการสั่งผลิตและลำดับขั้นตอนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปแต่ละสินค้าได้

กำหนดการสั่งผลิตสินค้า

​สามารถกำหนดการผลิตสินค้าตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้าและการผลิตสินค้าเก็บไว้ในสต๊อกให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายในครั้งต่อไป

ธุรกิจการผลิต Manufacturing

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต nexcloudERP สามารถควบคุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ และจัดการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดสรรวัตถุดิบ ติดตามสถานะการผลิต และการจัดสูตรการผลิต ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว

Why choose nexcloud ERP for Manufacturing​​

จัดการสูตรการผลิต

สามารถบริหารจัดการสูตรการผลิต (BOM) ได้อย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอนการปฏิบัติการ

วางแผนการผลิต

สามารถทำการวางแผนการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตผ่าน MRP ช่วยให้วิเคราะห์การผลิตและการสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น

สถานะการผลิตสินค้า

​ติดตามสถานะการสั่งผลิตและลำดับขั้นตอนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปแต่ละสินค้าได้

กำหนดการสั่งผลิตสินค้า

​สามารถกำหนดการผลิตสินค้าตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้าและการผลิตสินค้าเก็บไว้ในสต๊อกให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายในครั้งต่อไป