ระบบ ERP การผลิต สำหรับธุรกิจที่มีกระบวนการผลิต ใน NEXcloud ERP

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต NEXcloud ERP มีระบบ ERP การผลิต สามารถควบคุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ และจัดการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดสรรวัตถุดิบ ติดตามสถานะการผลิต และการจัดสูตรการผลิต ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว

ระบบ ERP คลังสินค้า ERP จัดซื้อ NEXcloud ERP ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจ Process Flow

ระบบ ERP การผลิต สำหรับธุรกิจการผลิต

ระบบ ERP จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตได้ง่ายพร้อมเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดทำสูตรการผลิต ใบสั่งผลิต การเบิกวัตถุดิบ การรับสินค้าสำเร็จรูปและการขาย มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ทั้งฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายขาย จัดซื้อ คลังสินค้า

สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด (Real Time) และนำเสนอในรูปแบบรายงานการผลิต ทั้ง รายงานสูตรการผลิต รายงานแสดงรายการเอกสารด้านการผลิต

ความสามารถของระบบ ERP การผลิต ใน NEXcloud ERP

กำหนดสูตรการผลิต

สามารถบริหารจัดการสูตรการผลิต (BOM) ได้อย่างครอบคลุมในทุกขั้นตอน พร้อมระบุรายละเอียดต่าง ๆ รวมไปถึงค่าแรงคนงาน ตรวจสอบต้นทุนการผลิตเบื้องต้นจากสูตรการผลิตได้

วางแผนการผลิต

สามารถทำการวางแผนการจัดการวัตถุดิบสำหรับการผลิตผ่าน MRP ระบบสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้มีเพียงพอหรือไม่ พร้อมทั้งวางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

วางแผนวัตถุดิบ

สามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบก่อนการผลิต ได้ทั้ง กำหนดจำนวนต่ำสุด/จำนวนสูงสุด ระยะเวลาในการสั่งซื้อที่คำนวณมาจากการความต้องการสินค้าของลูกค้า เป็นต้น หมดปัญหาวัตถุดิบขาด/ไม่เพียงพอและวัตถุดิบล้นสต๊อค 

โปรแกรมแสดงคำแนะนำในการซื้อ

สามารถนำข้อมูลของสินค้า คลังสินค้า และ Demand Order มาช่วยในการคำนวณว่าควรสั่งซื้อเมื่อไหร่ ปริมาณเท่าใด จากนั้นส่งต่อข้อมูลเป็นเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อได้ทันที

กำหนดการสั่งผลิตสินค้า

​สามารถกำหนดการผลิตสินค้าตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า (Make to order) และการผลิตสินค้าเก็บไว้ในสต๊อก (Make to stock) ให้เพียงพอต่อการจัดจำหน่ายในครั้งต่อไป

สถานะการผลิตสินค้า

ติดตามสถานะใบสั่งผลิตและลำดับขั้นตอนตามสูตรการผลิตของสินค้าสำเร็จรูปในใบสั่งผลิตได้

ทดลองใช้งาน 15 วัน