การนํา ERP มาใช้ในองค์กร ต้องเตรียมตัวอย่างไร? ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง?

Nov 18, 2021

การนำERPมาใช้ในองค์กรต้องตรียมตัวอย่างไร

ระบบ ERP นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลเลยก็ว่าได้ เพราะการนำ ERP มาใช้ในองค์กร จะทำให้กระบวนการการทำงานเป็นระบบ มีมาตรฐาน ช่วยลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ และเป็นตัวช่วยผู้บริหารวิเคราะห์ธุรกิจได้ง่ายและแม่นยำ ซึ่งแนวทางการเลือก ERP เคยกล่าวไปแล้วในหัวข้อ 6 แนวทางการเลือกบริษัทที่ปรึกษา วางระบบ ERP วันนี้ NEXcloud จะมาพูดถึงแนวทางการเตรียมตัวกันบ้าง ว่าก่อนขึ้นระบบ ERP องค์กรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและใครบ้างที่มีความเกี่ยวข้อง

การนำ ERP มาใช้ในองค์กร ต้องเตรียมตัวอย่างไร

การนำ ERP มาใช้ในองค์กร เตรียมตัว

การนำ ERP มาใช้ในองค์กร ถือว่าเป็นโครงการใหญ่เลยทีเดียว เพราะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของโปรแกรม แพลตฟอร์ม ขั้นตอนการทำงาน ข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพนักงานผู้ใช้งานเป็นหลัก ดังนั้นองค์กรจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมทั้งข้อมูลและความร่วมมือของพนักงาน โดยการเตรียมตัวเพื่อให้การนำ ERP มาใช้ในองค์กรประสบความสำเร็จ มีแนวทางดังนี้

  1. พนักงานต้องรับรู้ถึงโครงการที่จะเกิดขึ้น
  หลังจากระดับผู้บริหารตัดสินใจเลือกระบบ ERP และ บริษัทที่ปรึกษาได้แล้วและมีการกำหนดโครงการขึ้นมาอย่างชัดเจน จำเป็นต้องให้พนักงานทุกระดับรับทราบและอธิบายถึงการเตรียมตัว ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนก่อนขึ้นระบบ เพื่อให้พนักงานเตรียมความพร้อมได้

  2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
  แน่นอนว่าเมื่อพนักงานรับรู้ถึงโครงการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ต้องมีข้อสงสัยว่าโครงการนี้มีความสำคัญอย่างไรและจำเป็นจริงหรือไม่ ดังนั้นองค์กรจะต้องอธิบายเกี่ยวกับระบบ ที่มาที่ไปของการนำระบบมาใช้ และเมื่อใช้ระบบ ERP ในการทำงานจะส่งผลดีต่อตัวพนักงานอย่างไรบ้าง ช่วยให้พนักงานให้ความร่วมมือได้ง่าย

  3. เปิดโอกาสให้สอบถามและแสดงความคิดเห็น
  พนักงานในองค์กร คือผู้ที่จะใช้งานระบบ ERP เป็นหลัก ดังนั้นในการนำ ERP มาใช้ในองค์กรควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในตัวระบบและป้องกันไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง

  4. จัดตั้งทีมที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
  ระบบ ERP จะเกี่ยวข้องกับทุกส่วนงานในองค์กร เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้ด้วยดี องค์กรจะต้องกำหนดผู้จัดการโครงการ จัดทีมที่รับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารระหว่างแผนกกับบริษัทที่ปรึกษา หาข้อสรุปและรับผิดชอบให้ตรงตามความต้องการของทีม

  5. บอกความต้องการให้ครบถ้วน
  นอกจากการเตรียมตัวภายในองค์กรและการสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือการสื่อสารกับบริษัทที่ปรึกษาในการวางระบบ ERP ถึงความต้องการให้ชัดเจน จุดประสงค์ของการใช้ระบบ ERP คืออะไร ต้องการแก้ปัญหาที่จุดใด และกำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังขึ้นมา เพื่อให้ระบบที่ได้ ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

  6. เตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการขึ้นระบบ
  หลังจากสื่อสารกับบริษัทที่ปรึกษาหรือ Vendors เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะติดตั้งระบบ Vendors จะให้องค์กรเตรียมข้อมูลต่าง ๆ สำหรับใส่ในระบบ เช่น ผังบัญชี บัญชีธนาคาร ข้อมูล Master data ลูกหนี้ เจ้าหนี้ Supplier Credit term ยอดคงเหลือสินค้าต่าง ๆ รวมถึงสินค้าในสต๊อก เป็นต้น องค์กรควรตัดทอนข้อมูลที่ไม่จำเป็น ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานหรืออาจเลือกใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีเพื่อประหยัดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล

  7. ทดสอบระบบ ตรวจสอบการทำงานและข้อมูลให้ครบถ้วน
  เมื่อระบบติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน ก่อนจะเริ่มใช้งานจริงจะต้องทำการตรวจสอบฐานข้อมูลให้เรียบร้อย ว่าครบถ้วนหรือไม่ ทดสอบระบบโดยจำลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ (Scenarios Test) เพื่อที่จะได้แก้ไขได้ทันหากมีปัญหาใด ๆ

  8. อบรมและทดสอบการใช้ระบบให้กับทุกระดับ
  หลังจากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ระบบผ่านการทดสอบจนมั่นใจแล้ว หลังจากนั้นจะต้องมีการอบรมการใช้ระบบหรือการ Training ให้กับพนักงาน ซึ่งพนักงานควรจะมีความรู้ความเข้าใจในทุกระดับ พร้อมทั้งจัดทดสอบการใช้ระบบสำหรับพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะมีความเข้าใจและสามารถใช้ระบบได้จริง

  หากท่านใดสนใจระบบ ERP และกำลังมองหาบริษัทที่ปรึกษาหรือ Vendors ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม สามารถปรึกษา NEXcloud Solution ได้ฟรี!

  สนใจวางระบบ ERP ระบบบริหารธุรจบนคลาวด์ NEXcloud ERP ราคาไม่แพง เพื่อธุรกิจ SMEs ไทย ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ระดับมืออาชีพ โมดูล erp

  NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ ERP ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลางโดยเฉพาะ มีฟีเจอร์การทำงานที่ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ มาพร้อม Dashboard Analytics ที่เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real-Time เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายและระบบยังรองรับ Thai Localization เหมาะกับธุรกิจไทย โดยมี SAP Business One ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน สามารถขยายศักยภาพระบบได้ พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

  NEXcloud ERP ออกแบบโดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันระดับองค์กร มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีความรู้และประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจการค้า ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการให้บริการ ลูกค้าไว้วางใจมากกว่า 100 องค์กร!

  #NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

  ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

  สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

  📞 โทร : 080-070-7196
  🔵 FB : NEXcloud solution
  📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
  💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
  📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

  Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

  อ่านบทความเพิ่มเติม​

  ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

  ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

  ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

  read more
  5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้ Project Management

  5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้ Project Management

  ธุรกิจ SMEs ของคุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า? ต้องใช้ Project Management ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนในทีมทำงานไม่เป็นระบบ งานล้นมือจนลำดับไม่ถูกว่าต้องทำงานไหนก่อนหลัง หรือปัญหาการติดตามงานในลูปที่ไม่รู้ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว สุดท้ายต้องมาปั่นกันตอนใกล้ครบกำหนด...

  read more
  สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP”

  สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP”

  หลังจากจบงานสัมมนา "ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP"  ที่ผ่านมามีข้อสงสัยหลากหลายคำถามเกี่ยวกับโซลูชัน NEXcloud ERP วันนี้เราจะมาร่วมไขคำตอบกัน 1.ปัจจุบันมีหน้าร้านอยู่บน shopee และ lazada เน็กคลาวด์ ช่วยใน...

  read more
  ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

  ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

  ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น ธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความหลากหลายและเป็นธุรกิจที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยธุรกิจ ๆ เดียวต้องแบ่งไลน์สินค้าและบริการออกเป็นหลายรูปแบบ บางรูปแบบต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม...

  read more