จัดการเอกสารการขาย แบบไม่มีพลาด

Aug 18, 2022

จัดการเอกสารการขาย แบบไม่มีพลาด

บริหารงานด้วย ERP

กระบวนการขายถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการขายสามารถส่งผลดีต่อธุรกิจ จึงต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีในกระบวนการขายตั้งการเริ่มต้นการขายไปจนถึงการปิดการขาย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน

การเพิ่มโอกาสในการขายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับการทำธุรกิจ แต่หากการมีกระบวนการขายที่ดีย่อมส่งผลต่อลูกค้าโดยตรง กล่าวคือ หากทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อธุรกิจในทั้งเรื่องสินค้าและบริหาร ย่อมทำให้ธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องสามารถบริหารกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวของธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

กระบวนการขายคืออะไร ?
กระบวนการขาย หมายถึง ขั้นตอนการขายสินค้าให้กับลูกค้า เริ่มตั้งแต่การกำหนดสิ่งที่ต้องการขายว่าเป็นสินค้าหรือบริการประเภทใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของตนเอง ในการบริหารการขายที่ดี ต้องมีการเตรียมการรวมถึงขั้นตอนต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สามารถปิดการขายได้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าว่ามีความต้องการอะไร การเตรียมข้อมูลสินค้าต่างๆเพื่อที่จะเป็นทางเลือกในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้มากขึ้น การประเมินพฤติกรรมของลูกค้าให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ และ การบริการหลังการขายที่ประทับใจ

เพื่อมุ่งหวังให้กระบวนการขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในระหว่างกระบวนการขาย หากเกิดปัญหาหรือมีข้อมูลในจุดใด
ที่ไม่ถูกต้องก็สามารถทราบได้เลยทันที อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าที่ใช้บริการ

 

เอกสารในการกระบวนการขาย

โดยระบบ NEXcloud ERP ทุกแพ็กเกจ มีฟังก์ชันต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้กระบวนการขายของคุณทำได้ง่ายแบบมืออาชีพ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนแรก จนถึงกระบวนการสุดท้ายของการขาย โดยมีฟังก์ชันต่าง ๆ สามารถช่วยจัดการเรื่องเอกสารได้ดังนี้
Sales Quotation (เอกสารเสนอราคา) คือ เอกสารที่ผู้ประกอบการออกให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อ โดยระบุถึงรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของราคาและเงื่อนไขต่างๆ สำหรับเอกสารเสนอราคา หรือ Sales Quotation ต้องมีความน่าเชื่อเพราะถือเป็นภาพลักษณ์ของบริษัท เพราะฉะนั้นจึงต้องมีข้อมูลของบริษัทที่ลูกค้าต้องการทราบอย่างครบถ้วน


AR Invoice (เอกสารแจ้งหนี้ลูกค้า) คือ เอกสารหลังการแจ้งหนี้ลูกค้า หลังจากที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัท ทางบริษัทจะออกเอกสารแจ้งหนี้ลูกค้า เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระตามยอดของสินค้าหรือบริการต่างๆ และใช้เป็นเอกสารสำหรับการชำระเงิน สิ่งที่ควรคำนึกถึงในเอกสารแจ้งหนี้ลูกค้า คือ ต้องกำหนดวันที่สำหรับในการแจ้งเอกสารแจ้งหนี้ลูกค้า หากแจ้งไม่ชัดเจนอาจจะถูกเลื่อนการชำระเงินออกไป


AR Down payment Invoice (เอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินมัดจำ) คือ เป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ที่เป็นแบบเงินมัดจำ โดยทำการอ้างอิงใบสั่งขาย สามารถระบุการเรียกเก็บเงินได้ทั้งแบบ จำนวนเงิน หรือ เปอร์เซ็นต์ตามมูลค่าของใบสั่งขาย

Sales Order (เอกสารใบสั่งขาย) คือ การบันทึกรายการสั่งขายสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นการยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้าตามเอกสารใบเสนอราคา หลังจากที่มีการยืนยันสินค้าแล้ว ฝ่ายขายจะตรวจสอบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสินค้า เช่น จำนวนสินค้าคงเหลือ จำนวนสินค้ากำลังผลิต จำนวนสินค้าที่ถูกจอง หรือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อตรวจสอบว่าสามารถขายสินค้าได้หรือไม่

Delivery (เอกสารการจัดส่งสินค้า) คือ เอกสารเพื่อใช้ตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดส่ง ว่าได้รับส่งสินค้าตามที่ได้กำหนดหรือตกลงกันไว้หรือไม่ สามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญทางกฎหมายว่าบริษัทมีการจัดส่งสินค้าและบริการจริง


NEXcloud ERP เป็นระบบ ERP ที่มีฟังก์ชันเกี่ยวกับกระบวนการขายอย่างครบถ้วน ทำให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการขายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารต่างๆที่สามารถช่วยจัดการได้อย่างลงตัวและช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ตอบสนองความต้องการขายสินค้าได้อย่างแม่นยำตั้งแต่กระบวนการแรกของการขายจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าประทับใจในเรื่องของการบริการขายที่ครบที่สุด
                                                   

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเกรด ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม


🧑‍ สนใจระบบ ERP /ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  080-070-7196
📲 Line Official Account : https://lin.ee/fopYCxl
📣 FB : NEXcloud solution ​
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

 

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook

อ่านบทความเพิ่มเติม​

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more
5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้  Project Management

5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้ Project Management

ธุรกิจ SMEs ของคุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า? ต้องใช้ Project Management ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนในทีมทำงานไม่เป็นระบบ งานล้นมือจนลำดับไม่ถูกว่าต้องทำงานไหนก่อนหลัง หรือปัญหาการติดตามงานในลูปที่ไม่รู้ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว สุดท้ายต้องมาปั่นกันตอนใกล้ครบกำหนด...

read more
สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย  NEXcloud ERP”

สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP”

หลังจากจบงานสัมมนา "ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP"  ที่ผ่านมามีข้อสงสัยหลากหลายคำถามเกี่ยวกับโซลูชัน NEXcloud ERP วันนี้เราจะมาร่วมไขคำตอบกัน 1.ปัจจุบันมีหน้าร้านอยู่บน shopee และ lazada เน็กคลาวด์ ช่วยใน...

read more
ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น ธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความหลากหลายและเป็นธุรกิจที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยธุรกิจ ๆ เดียวต้องแบ่งไลน์สินค้าและบริการออกเป็นหลายรูปแบบ บางรูปแบบต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม...

read more