ซื้อมา-ขายไป ต้องรู้ เทคนิคในการจัดการคลังสินค้า

Aug 19, 2022

บริหารงานด้วย ERP

ในการจัดการสินค้าคงคลัง หลายคนคงสงสัยและนึกภาพไม่ออกว่าเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจซื้อมา – ขายไป อย่างไร แน่นอนอยู่แล้วว่าในเรื่องของการทำธุรกิจ การจัดการสินค้าคงคลังถือเป็นส่วนสำคัญในการที่จะบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากการขายสินค้าและบริการ การคำนึงถึงจำนวนสินค้าคงคลังรวมถึง ควบคุมปริมาณสินค้าเพื่อให้มีความเหมาะสมถือเป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับธุรกิจซื้อมา – ขายไป และเพื่อให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหาภายในระบบ จะมีตัวช่วยใดที่สามารถจัดการบริหารสินค้าคงคลังได้ ใน ธุรกิจซื้อมา – ขายไป ลองศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทความนี้

การทำธุรกิจซื้อมา – ขายไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินการในด้านการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง หรือที่เรียกกันว่า Inventory management เป็นการจัดการสินค้าต่าง ๆ และงานที่เกี่ยวกับรายการสินค้าในคลัง ตั้งแต่ขั้นตอนในการรวบรวมสินค้า การจดบันทึกสินค้าทั้งสินค้าเข้าและสินค้าออก เพื่อให้ภายในสินค้าคงคลังมีปริมาณที่เหมาะสม และยังช่วยในการเรื่องระยะเวลาในการสั่งสินค้า เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามเวลาที่กำหนด ซึ่งล้วนมีผลต่อต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า และหากกล่าวง่ายๆ คือ การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อช่วยจัดการในเรื่องการบริหารต้นทุนของคลังสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สำหรับ ธุรกิจซื้อมา – ขายไป

วิธีการจัดการสินค้าคงคลังและปัญหาที่มักพบเจอใน ธุรกิจซื้อมาขายไป

การจัดการสินค้าคงคลังจะคำนึงถึงความปลอดภัยภายในสินค้าคงคลังเป็นสิ่งแรก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ การจัดการสินค้าคงคลังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของการจัดตำแหน่งสินค้า ช่วยอำนวยความสะดวกหากต้องการทราบถึงสถานะของสินค้าว่าอยู่ตรงส่วนใดภายในคลังสินค้าซึ่งจะได้รับการบันทึกข้อมูลแยกประเภทไว้ แต่หากพูดถึงปัญหาที่มักพบภายในการจัดการสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น สินค้าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น
การลงรายละเอียดสินค้าที่ไม่ครบ, การใส่ข้อมูลที่ผิดพลาด, ปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำให้เกิดผลเสียต่อการจัดการคลังสินค้า

 

ปัญหาที่พบในการจัดการคลังสินค้ามาจากข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของพนักงาน ทั้งในเรื่องข้อมูลต่างๆที่ผิดพลาด หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายสินค้า เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการบันทึกและตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้อาจมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาเพื่อปรับใช้ในการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด

4 เทรนด์โปรแกรม ERP ที่น่าจับตามองในปี 2023

จัดการสินค้าคงคลังด้วย NEXcloud ERP ใน ธุรกิจซื้อมาขายไป

 

NEXcloud ERP เป็นระบบ ERP ที่มีความสามารถในการจัดการคลังสินค้า ซึ่งมีฟังก์ชันสำคัญที่เกี่ยวข้องการบริหารสินค้าคงคลัง โดยสามารถวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลังในระดับปริมาณที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงปริมาณการสั่งซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุด ซึ่งต้องมีการวางแผนและตรวจสอบกันอย่างละเอียด สำหรับ NEXcloud ERP มีขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังดังนี้
Inventory Transaction (ระบบโอนย้ายสินค้า) คือ ระบบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากอีกคลังหนึ่งไปยังอีกคลังหนึ่ง ซึ่งในการทำธุรกิจอาจมีมากกว่า 1 คลังสินค้าก็ได้ ภาพรวมของการโอนย้ายสินค้าแบ่งเป็น 4 กระบวนใหญ่ๆ เช่น การสร้างรายการโอนย้ายสินค้า , การดำเนินการโอนย้ายสินค้า , การจัดส่งใบแจ้งสินค้าออก และ การรับสินค้าปลายทาง เป็นต้น

Goods Issues (เอกสารบันทึกเบิกจ่าย)

การบันทึกการเบิกจ่ายวัตถุดิบต่าง ๆ ออกจากคลังเก็บสินค้า ที่บันทึกไว้ในระบบ เพื่อให้สามารถนำมาตรวจสอบได้ 

Goods Receipts (เอกสารรับสินค้า)
การทำรับสินค้าเข้าระบบ เพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าอะไรที่ได้รับมาแล้ว จำนวนเท่าไหร่ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นจะถูกบันทึกไว้ตอนทำรับเข้าระบบ

Inventory Transfer (ระบบการบันทึกโอนสินค้าระหว่างคลัง)
เป็นการบันทึกข้อมูลของสินค้าที่เกิดจากการโอนสินค้าระหว่างคลัง ในการโอนสินค้าจากคลังใดไปยังคลังหนึ่งทำให้สินค้าอีกคลังจะมีจำนวนสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยการโอนสินค้าจำเป็นต้องมีเอกสารสำหรับการทำการโอนเพื่อบันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถควบคุมสินค้าภายในคลังได้

 

Inventory Revaluation (ระบบการบันทึกปรับมูลค่าสินค้า)

การบันทึกปรับมูลค่าเกิดได้หลายกรณี เช่น การปรับปรุงต้นทุนการได้มาของสินค้า การนำสินค้าไปผลิตต่อ เป็นรายการที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนการได้มาของสินค้า

 

Inventory Counting (ระบบการบันทึกการตรวจนับสินค้า)

การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในธุรกิจซื้อขายสินค้า การตรวจนับสินค้าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นเนื่องจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือจะแสดงด้วยมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญใน

งบการเงิน การควบคุมภายในที่ของระบบการบริหารสินค้าคงเหลือ คือ การตรวจนับเพื่อให้ทราบถึงปริมาณที่มีอยู่จริง และจำนวนถูกต้องตรงกันระหว่างแผนกคลังสินค้าและข้อมูลทางบัญชี  โดยการวางแผนที่สำคัญของการตรวจนับสินค้า คือ การตรวจนับสินค้าคงเหลือจะต้องถูกกำหนดขึ้นตามระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน หรืออาจเป็นการสุ่มตรวจนับที่ต้องครอบคลุมสินค้าคงเหลือทุกประเภท วิธีการตรวจนับ การจัดระบบการตรวจนับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนับ  การตรวจนับสินค้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทราบถึงปริมาณที่แท้จริง สินค้าเสื่อมสภาพล้าสมัย สินค้าเกิน หรือขาดหายจากระบบด้วยสาเหตุต่างๆ

โปรแกรม ERP สำเร็จรูป , สินเชื่อระยะสั้น

NEXcloud ERP  มีฟังก์ชันต่างๆ สำหรับ ธุรกิจซื้อมา – ขายไป ที่สามารถจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างลงตัว หนึ่งในวิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ คือ การใช้ระบบบริหารสต๊อกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงปริมาณสินค้าที่คงเหลืออยู่ เชื่อมโยงปริมาณยอดขายในแต่ละช่องทางได้แบบ Real-time ซึ่งจะช่วยลดเวลาการเช็กสต๊อกลงได้มาก รวมถึงบริหารการขาย การจัดโปรโมชัน ในแต่ละช่องทางได้ดี และช่วยให้การวางแผนการสั่งหรือผลิตสินค้าทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนจากการสั่งสินค้าไม่ตรงความต้องการ การสต๊อกสินค้าเกินจำเป็น และการเก็บสินค้านานจนสึกหรอหรือหมดอายุได้อย่างมาก

 

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com


 

#NEXcloudERP #ระบบERP #ERPสำหรับSMEs #cloud #cloudERP #ERPsoftware #การจัดการสินค้าคงคลัง

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook