ธุรกิจ SMEs บริหารเป็น ยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

Jun 16, 2022

ธุรกิจ SMEs บริหารเป็นยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

เมื่อ SMEs กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาทำธุรกิจSMEs กันอย่างมากขึ้น ซึ่ง SMEs เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตามกำลังของผู้ประกอบการ แต่การทำธุรกิจนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครหลาย ๆ คนคิด การที่จะทำให้ธุรกิจสำเร็จจะประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงกระบวนการในการบริหารขององค์กร อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจด้วย NEXcloud ERP และการบริหารที่ดีอย่างไรที่จะสามารถช่วยตอบโจทย์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ บทความนี้มีคำตอบให้กับผู้ประกอบการทุกท่าน

ทำไมธุรกิจ SMEs ถึงน่าสนใจ ?


เนื่องจากธุรกิจSMEs หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงไม่มีความซับซ้อนมากนัก การดำเนินการและการควบคุมการทำงานจึงขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการโดยตรง อีกทั้งยังมีจำนวนพนักงานไม่มาก การเริ่มต้นทำธุรกิจจึงสามารถทำได้ง่าย และเนื่องจากธุรกิจSMEs มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่สูงมาก จึงสามารถควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของงบประมาณที่กำหนดไว้ได้

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้แนวโน้มธุรกิจSMEs เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการที่จะเป็นลูกจ้าง แต่ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจSMEs ในแต่ละปี ยังมีธุรกิจSMEs อีกจำนวนมากที่ลดลง สาเหตุหลักคือการขาดทุนและปิดกิจการลงไป ซึ่งเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดและอาจไม่ได้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญมากนัก แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจออกมาประสบความสำเร็จและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงคือความสำคัญในการบริหารธุรกิจในยุคนี้

 

ธุรกิจ SMEs บริหารเป็นยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

การเริ่มต้นทำธุรกิจSMEs จะมีเกณฑ์การแบ่งประเภทของวิสาหกิจตามปัจจัยหลักๆอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ  จำนวนการจ้างงาน และ จำนวนรายได้ โดยแบ่งเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และ วิสาหกิจขนาดกลาง สำหรับวิสาหกิจขนาดย่อมยังแบ่งเป็นวิสาหกิจรายย่อย และ วิสาหกิจขนาดย่อมโดยมีเกณฑ์การแบ่งดังนี้วิสาหกิจขนาดรายย่อยในภาคการผลิตและภาคการค้าและบริการ ต้องมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 5 คน และรายได้ ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดย่อม ในภาคการผลิตต้องมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน และรายได้ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ส่วนในภาคภาคการค้าและบริการต้องมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน และรายได้ ไม่เกิน 50 ล้านบาท เมื่อธุรกิจมีขนาดใหญ่จากวิสาหกิจขนาดย่อมก็จะกลายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางซึ่งขึ้นอยู่กับกาารจ้างงานและรายได้โดยสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ในภาคการผลิตต้องมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน และรายได้ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ส่วนในภาคภาคการค้าและบริการต้องมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 100 คน และรายได้ ไม่เกิน 300 ล้านบาท

ความสำคัญของธุรกิจ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทย

ท่ามกลางแนวโน้มของธุรกิจในประเทศไทยหลังจากผ่านสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดว่า SMEs จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนการค้าโลก ซึ่งความน่าสนใจอยู่ที่ว่า SMEs ได้เข้ามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก โดยในบางประเทศ SMEs ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจหลักแล้ว และในประเทศไทย ภาครัฐบาลได้มีการเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่เพื่อพลักดันเข้าสู่เศรษฐกิจหลัก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจSMEs ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคต่างๆ ทำให้ท้องถิ่นมีรายได้มากขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือสามารถผลิตสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค

ธุรกิจ SMEs บริหารเป็น ยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

วิธีการบริหารธุรกิจ SMEs ให้ประสบความสำเร็จ
การบริหารธุรกิจSMEs ให้สำเร็จ ต้องอาศัยการวางแผนและระยะเวลา หากมีกลยุทธ์ที่ดีก็เปรียบเสมือนกับมีอาวุธที่สำคัญอยู่ในมือ และทำให้การเริ่มต้นธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างง่ายดาย หากเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถรับมือได้และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด การวางแผนและการบริหารองค์กรจึงถือเป็นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจ การตั้งเป้าหมายโดยคิดว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้ธุรกิจไปได้ไกลกว่าเดิม และเพื่อเป็นการต่อยอดของธุรกิจSMEs ในอนาคต จึงต้องมีเทคนิคในการบริหารด้วย 4 ข้อสำคัญคือ

1.) บริหารควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างกำไร
ในการประกอบธุรกิจการบริหารควบคุมต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่างๆให้มีความชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงภาพรวมของต้นทุนทั้งหมด อย่างไรก็ตามการควบคุมต้นทุนให้ต่ำลงนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการตาม เนื่องจากคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ดีนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า กล่าวคือหากลูกค้ามีความประทับใจก็สามารถกลับมาซื้อหรือใช้บริการในธุรกิจของเราอีกครั้งทำให้เกิดกำไรหมุนเวียนในธุรกิจ

2.) บริหารจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการขนส่งสินค้าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากสามารถเช็กจำนวนสต๊อกทั้งหมด เช็กสถานะ หรือติดตามสินค้าภายในคลังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จะทำให้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้และยังเป็นประโยชน์กับคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ทำให้กระจายสินค้าได้ตลอดเวลาช่วยให้การจัดส่งสินค้ารวดเร็วขึ้น 

3.) บริหารการผลิตให้มีมาตรฐาน หากผู้ประกอบการสามารถดูแลควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดได้ ตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อ วัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิต จะทำให้วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะหากรู้ว่าขั้นตอนไหนเกิดปัญหา ก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันที ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคำนวณปริมาณและตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิตว่ามีคุณภาพหรือมาตรฐานมากเพียงพอหรือไม่

4.) บริหารการจัดการในองค์กร การที่ธุรกิจจะดำเนินการได้อย่างคล่องตัว การบริหารเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต การทำงานภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถทำให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการการทำงานของแต่ละฝ่ายได้อย่างชัดเจน ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ภายใต้องค์กรเดียวกัน ซึ่งหากองค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงคาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็สามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตไปได้

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวน์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเกรดเดต ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้  ออกแบบมาเพื่อธุรกิจSMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบนคลาวด์ เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com


 

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน  

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook