ธุรกิจ SMEs บริหารเป็น ยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

Jun 16, 2022

ธุรกิจ SMEs บริหารเป็นยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

เมื่อธุรกิจ SMEs กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาทำธุรกิจ SMEs กันอย่างมากขึ้น ซึ่ง SMEs เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตามกำลังของผู้ประกอบการ แต่การทำธุรกิจ SMEs นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครหลาย ๆ คนคิด การที่จะทำให้ธุรกิจสำเร็จจะประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงกระบวนการในการบริหารขององค์กร อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจด้วย NEXcloud ERP และการบริหารที่ดีอย่างไรที่จะสามารถช่วยตอบโจทย์ในการทำธุรกิจ SMEs ให้ประสบความสำเร็จ บทความนี้มีคำตอบให้กับผู้ประกอบการทุกท่าน

ทำไมธุรกิจ SMEs ถึงน่าสนใจ ?
เนื่องจากธุรกิจ SMEs หรือที่เรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงไม่มีความซับซ้อนมากนัก การดำเนินการและการควบคุมการทำงานจึงขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการโดยตรง อีกทั้งยังมีจำนวนพนักงานไม่มาก การเริ่มต้นทำธุรกิจ SMEs จึงสามารถทำได้ง่าย และเนื่องจากธุรกิจ SMEs มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่สูงมาก จึงสามารถควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของงบประมาณที่กำหนดไว้ได้

จากเหตุผลดังกล่าวทำให้แนวโน้มธุรกิจ SMEs เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการที่จะเป็นลูกจ้าง แต่ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจ SMEs ในแต่ละปี ยังมีธุรกิจ SMEs อีกจำนวนมากที่ลดลง สาเหตุหลักคือการขาดทุนและปิดกิจการลงไป ซึ่งเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดและอาจไม่ได้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญมากนัก แต่จะทำอย่างไรให้ธุรกิจออกมาประสบความสำเร็จและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูงคือความสำคัญในการบริหารธุรกิจในยุคนี้

ธุรกิจ SMEs บริหารเป็นยังไงก็รอด ด้วย NEXcloud ERP

การเริ่มต้นทำธุรกิจ SMEs จะมีเกณฑ์การแบ่งประเภทของวิสาหกิจตามปัจจัยหลักๆอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ  จำนวนการจ้างงาน และ จำนวนรายได้ โดยแบ่งเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และ วิสาหกิจขนาดกลาง สำหรับวิสาหกิจขนาดย่อมยังแบ่งเป็นวิสาหกิจรายย่อย และ วิสาหกิจขนาดย่อมโดยมีเกณฑ์การแบ่งดังนี้วิสาหกิจขนาดรายย่อยในภาคการผลิตและภาคการค้าและบริการ ต้องมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 5 คน และรายได้ ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท วิสาหกิจขนาดย่อม ในภาคการผลิตต้องมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน และรายได้ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ส่วนในภาคภาคการค้าและบริการต้องมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 30 คน และรายได้ ไม่เกิน 50 ล้านบาท เมื่อธุรกิจ SMEs มีขนาดใหญ่จากวิสาหกิจขนาดย่อมก็จะกลายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางซึ่งขึ้นอยู่กับกาารจ้างงานและรายได้โดยสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ในภาคการผลิตต้องมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 200 คน และรายได้ ไม่เกิน 500 ล้านบาท ส่วนในภาคภาคการค้าและบริการต้องมีจำนวนการจ้างงานไม่เกิน 100 คน และรายได้ ไม่เกิน 300 ล้านบาท

ความสำคัญของ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทย
ท่ามกลางแนวโน้มของธุรกิจในประเทศไทยหลังจากผ่านสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดว่า SMEs จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนการค้าโลก ซึ่งความน่าสนใจอยู่ที่ว่า SMEs ได้เข้ามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจทั่วโลก โดยในบางประเทศ SMEs ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจหลักแล้ว และในประเทศไทย ภาครัฐบาลได้มีการเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่เพื่อพลักดันเข้าสู่เศรษฐกิจหลัก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจ SMEs ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคต่างๆ ทำให้ท้องถิ่นมีรายได้มากขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือสามารถผลิตสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค

วิธีการบริหารธุรกิจ SMEs ให้ประสบความสำเร็จ
การบริหารธุรกิจ SMEs ให้สำเร็จ ต้องอาศัยการวางแผนและระยะเวลา หากมีกลยุทธ์ที่ดีก็เปรียบเสมือนกับมีอาวุธที่สำคัญอยู่ในมือ และทำให้การเริ่มต้นธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างง่ายดาย หากเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถรับมือได้และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด การวางแผนและการบริหารองค์กรจึงถือเป็นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจ การตั้งเป้าหมายโดยคิดว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้ธุรกิจไปได้ไกลกว่าเดิม และเพื่อเป็นการต่อยอดของธุรกิจ SMEs ในอนาคต จึงต้องมีเทคนิคในการบริหารด้วย 4 ข้อสำคัญคือ

1.) บริหารควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างกำไร
ในการประกอบธุรกิจการบริหารควบคุมต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่างๆให้มีความชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงภาพรวมของต้นทุนทั้งหมด อย่างไรก็ตามการควบคุมต้นทุนให้ต่ำลงนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการตาม เนื่องจากคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ดีนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า กล่าวคือหากลูกค้ามีความประทับใจก็สามารถกลับมาซื้อหรือใช้บริการในธุรกิจของเราอีกครั้งทำให้เกิดกำไรหมุนเวียนในธุรกิจ

2.) บริหารจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการขนส่งสินค้าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากสามารถเช็กจำนวนสต๊อกทั้งหมด เช็กสถานะ หรือติดตามสินค้าภายในคลังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จะทำให้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้และยังเป็นประโยชน์กับคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ทำให้กระจายสินค้าได้ตลอดเวลาช่วยให้การจัดส่งสินค้ารวดเร็วขึ้น 

3.) บริหารการผลิตให้มีมาตรฐาน หากผู้ประกอบการสามารถดูแลควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดได้ ตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อ วัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิต จะทำให้วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะหากรู้ว่าขั้นตอนไหนเกิดปัญหา ก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันที ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคำนวณปริมาณและตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิตว่ามีคุณภาพหรือมาตรฐานมากเพียงพอหรือไม่

4.) บริหารการจัดการในองค์กร การที่ธุรกิจจะดำเนินการได้อย่างคล่องตัว การบริหารเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต การทำงานภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถทำให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการการทำงานของแต่ละฝ่ายได้อย่างชัดเจน ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ภายใต้องค์กรเดียวกัน ซึ่งหากองค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงคาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็สามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตไปได้

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวน์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเกรดเดต ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบนคลาวด์ เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

🧑‍ สนใจระบบ ERP /ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  080-070-7196
📲 Line Official Account : https://lin.ee/fopYCxl
📣 FB : NEXcloud solution ​
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Nexcloud ERP Line OA
NEXcloud ERP facebook

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้  Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more