ปิดงบการเงิน คืออะไร มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องรู้?!

Sep 3, 2021

ปิดงบการเงินคืออะไร สำคัญอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

การปิดงบการเงิน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่า บริษัท จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ก็ต้องให้ความสำคัญ เพราะมีการกำหนดชัดเจนว่าต้องจัดส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่จริง ๆ แล้ว ปีละครั้งไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะการปิดงบเป็นเหมือนการสะท้อนภาพรวมของธุรกิจ ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการทราบถึงข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการวางแผนธุรกิจในอนาคตได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ดังนั้นหากธุรกิจสามารถสรุปงบการเงินได้ทุกไตรมาสหรือทุกเดือน ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยการปิดงบจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการทำเอกสารให้เป็นระเบียบ ซึ่งบริษัทที่ใช้ระบบ ERP ในการจัดการบัญชี มีการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ย่นระยะเวลาการปิดงบการเงินได้และจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้น!

การ​​ปิดงบการเงินคืออะไร

การปิดงบ การเงิน จะเกี่ยวข้องกับ งบการเงิน ซึ่งก็คือ รายงานทางบัญชีที่แสดงรายละเอียดทางการเงิน แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ และกระแสเงินสดของกิจการในแต่ละงวดบัญชี 

งบการเงินประกอบด้วย 

 1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) 
 2. งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)
 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (Statement of Changes Equity)
 4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statement)
 5. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

ส่วนการปิดงบ การเงิน คือการเรียบเรียงและรายงานข้อมูลทางการเงินของบัญชีบริษัท หรือก็คือการจัดการกับงบการเงินเมื่อถึงกำหนดสิ้นรอบบัญชี เพื่อจัดส่งรายละเอียดงบการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนด

ปิดงบการเงิน คืออะไร มีประโยชน์กับธุรกิจอย่างไร ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องรู้?!

ประโยชน์ของการปิดงบการเงิน

 1. รู้ผลกำไรขาดทุนที่แท้จริง

เจ้าของธุรกิจสามารถรับรู้ถึงผลประกอบการของธุรกิจ สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ สามารถนำไปใช้วางแผนธุรกิจได้

 1. บริหารสภาพคล่องทางการเงิน

เจ้าของธุรกิจสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้ โดยการวิเคราะห์ตัวเลขสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ เป็นต้น

 1. รายงานที่ง่ายต่อการวิเคราะห์

เจ้าของธุรกิจสามารถนำข้อมูลจากการปิดงบ ไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ได้ เช่น รายงานการวิเคราะห์ลูกหนี้ รายงานการวิเคราะห์ยอดขาย รายงานการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ เป็นต้น

ขั้นตอนการปิดงบการเงิน

 1. จัดเก็บรายละเอียดเอกสารรายการค้า เก็บเอกสารทางการเงินของกิจการทั้งหมด เช่น ใบเสร็จ การซื้อ การขายต่าง ๆ เรียงตามวันที่เกิดรายการ แยกตามหมวดหมู่ให้เรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการสรุปยอดบัญชี
 1. ทำบัญชีแยกประเภท รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ แล้วจัดทำบัญชีประเภทตามผังบัญชีของบริษัท
 1. ทำงบทดลอง นำบัญชีที่แยกประเภทแล้วมาทำงบทดลอง เพื่อจำแนกประเภทรายการทางการเงินของกิจการ ให้เห็นยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี และใช้เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข

4.ปรับปรุงบัญชีค้างรับ ค้างจ่าย และค่าเสื่อมราคา ลงบัญชีที่ยังค้างอยู่ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะบัญชีค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยค้างรับ เป็นต้น

5.ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือเข้าบัญชีต้นทุนสินค้าขาย โดยการตรวจนับสินค้าคงเหลือและตีราคาสินค้าคงเหลือเป็นตัวเงิน นำยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ เข้าบัญชีต้นทุนสินค้าขาย

6.ปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนสินค้าขาย เข้างบกำไรขาดทุน นำรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนสินค้าขายของธุรกิจมากระทบกัน เพื่อหายอดกำไรขาดทุน และทราบกำไรของกิจการ

7.งบแสดงฐานะการเงิน แสดงยอดคงเหลือของธุรกิจ ทำการสรุปว่ามีเงินสดเท่าไหร่ ลูกหนี้เท่าไหร่ จำนวนสินค้าที่มีไว้ขายคงเหลือมากน้อยแค่ไหน และหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระจำนวนเท่าใด

NEXcloud ERP เป็นระบบ ERP ที่มีความสามารถในการจัดการงานทางบัญชี รวมถึงงบการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปิดงบ ประกอบด้วย

 • General Ledger​ (รายงานแยกประเภททั่วไป)​
 • Trial Balance Report​ (งบทดลอง)​
 • Balance Sheet Report​ (งบแสดงฐานะทางการเงิน)​
 • Profit & Loss Report​ (งบกำไรขาดทุน)​
 • Cash Flow​ (รายงานกระแสเงินสด)​
 • Transaction Journal Report ​(รายงานแสดงการบันทึกบัญชีสมุดรายวัน)

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปิดงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถเรียกดูรายงานประเภทต่าง ๆ ของงบการเงิน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถรู้ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจได้

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบ NEXcloud ERP 15 วัน  

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com