ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 คืออะไร? SMEs ต้องรู้ หากไม่อยากโดนปรับ!

Sep 1, 2021

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 คืออะไร? SMEs ต้องรู้ หากไม่อยากโดนปรับ!

จากบทความ 6 ประเภทภาษี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs มีภาษีที่สำคัญหลายตัวที่ธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจและเตรียมตัวรับมือ โดยเราได้พูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว ในบทความ รู้ยัง?! วิธีจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.พ.30 (VAT) ได้แบบง่าย ๆ ไม่ปวดหัว สำหรับวันนี้ เราจะมาพูดถึง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาษีที่ธุรกิจจะต้องเจอแน่นอน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่ผู้มีหน้าที่หัก จะต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ถูกหัก และมีข้อกำหนดว่าธุรกิจจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3 และ 53 นำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป มิเช่นนั้นจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย ฟังดูยุ่งยาก ต้องจัดการเอกสารหลายขั้นตอน แต่จริง ๆ แล้ว เราสามารถจัดการภาษีได้ง่าย ๆ ด้วย NEXcloud ERP ระบบที่เป็นตัวช่วยในการจัดทำรายงานภาษี ได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คือ การจัดเก็บภาษีล่วงหน้าของรัฐ ซึ่งกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นให้นำเงินส่งกรมสรรพากร

หากพูดง่าย ๆ ก็คือ ธุรกิจที่มีการจดทะเบียนในรูปบริษัทแล้ว เมื่อมีรายจ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างฟรีแลนซ์ ค่าบริการ ค่าเช่าออฟฟิศ ค่าขนส่ง เป็นต้น จะต้องหักเงินค่าจ้าง/ค่าบริการที่ต้องจ่ายไว้ส่วนหนึ่ง หรือที่เรียกว่า หัก ณ ที่จ่าย นั่นเอง โดยเงินที่หักจะไม่ใช่เงินของบริษัทแต่อย่างใด บริษัทเพียงมีหน้าที่รวบรวมและนำส่งให้กรมสรรพากรทุก ๆ เดือน ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องหัก จะมีเกณฑ์กำหนดว่า หากจ่ายให้ใคร ต้องหักเท่าใด

*ในแง่ของผู้ถูกหัก กรมสรรพากรระบุไว้ว่าการหัก ณ ที่จ่าย หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นี้มีไว้เพื่อลดภาระของผู้เสียภาษี จะได้ไม่ต้องเสียภาษีทีเดียวเยอะ ๆ ตอนท้ายปีนั่นเอง

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไรบ้าง

  1. ขอข้อมูลผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่ ชื่อที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  2. ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้ง เมื่อมีการจ่ายเงินได้ (ตามอัตราที่กำหนดตามประมวลรัษฎากร)
  3. จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ที่ถูกหักภาษีทุกครั้งที่ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยต้องทำการส่งฉบับจริงให้กับผู้ถูกหักและเก็บสำเนาเพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบภาษี ณ ที่จ่าย
  4. ยื่นแบบภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 พร้อมนำส่งภาษีที่หักไว้ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย ของประเภทเงินได้ที่จะต้องถูกหักที่พบบ่อย ๆ

 

ค่าเช่า อาคาร บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง 5%

เงินได้จากวิชาชีพอิสระตาม หรือ ฟรีแลนซ์ เฉพาะใน 6 วิชาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี และประณีตศิลป์

3%
ค่าจ้างทำของ 3%
ค่าแสดงให้แก่นักแสดงสาธารณะ 5%
ค่าโฆษณา 2%
ค่าขนส่ง 1%
รางวัล ส่วนลด จากการส่งเสริมการขาย 3%
รางวัล จากการแข่งขัน ชิงโชค 5%

ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53

ภ.ง.ด.3 คือ แบบที่ใช้สำหรับการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือพูดง่าย ๆ คือ แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่บริษัทเรา (นิติบุคคล) ได้หักจากเงินค่าจ้าง/ค่าบริหารที่จ่ายให้กับบุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.53 คือ แบบที่ใช้สำหรับการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้รับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือพูดง่าย ๆ คือ แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่บริษัทเรา (นิติบุคคล) ได้หักจากเงินค่าจ้าง/ค่าบริหาร ที่จ่ายให้กับนิติบุคคลด้วยกัน หรือ ผู้รับเงินเป็นนิติบุคคลนั่นเอง

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 แสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมกับนำเงินภาษีส่งต่อเจ้าพนักงานภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้หรือไม่ก็ตาม

หากไม่ยื่นแบบ จะมีบทลงโทษอย่างไร

  1. ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมิได้หักและนำส่ง หรือได้หักและนำเงินส่งแล้วแต่ไม่ครบจำนวนที่ถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ โดยการชำระตามจำนวนเงินภาษีที่มิได้หักและนำส่งหรือตามจำนวนที่ขาดไปแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้หักภาษีไว้แล้วแต่ไม่ได้นำส่ง ผู้จ่ายเงินจะต้องรับผิดชำระภาษีจำนวนนั้นแต่ฝ่ายเดียว

2. ถ้าผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่นำเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่หัก นำส่งภายในกำหนf จะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง ทั้งนี้ให้คำนวณเงินเพิ่มเป็นรายเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ จนถึงวันยื่นแบบฯ และนำส่งภาษี เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

3. ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมสรรพากร

NEXcloud ERP โปรแกรมบัญชี ภาษี

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ จะเห็นว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียว ซึ่งการจัดการภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ดูยุ่งยากนี้ สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายด้วย NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจคลาวด์ ERP ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจไทยโดยเฉพาะ

NEXcloud ERP มาพร้อมกับโปรแกรมระบบภาษี ตัวช่วยสำคัญในการจัดทำรายงานภาษีได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร ประกอบไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53 พร้อมทั้งควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ และรองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและครบถ้วน

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 02-091-1973
🔵 FB : NEXcloud solution
 📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้  Fixed Assets Management ในองค์กร

4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

read more
การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

read more
3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

read more
จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

read more
ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more