คุณเป็นธุรกิจ SMEs ที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องอยู่หรือไม่?

หากธุรกิจ SMEs ของคุณกำลังประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและกำลังต้องการยื่นขอสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคาร คุณคงกำลังเกิดคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรธนาคารถึงจะอนุมัติสินเชื่อ” วันนี้ในบทความ “จบครบเรื่องสินเชื่อระยะสั้นธุรกิจ SMEs” จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อระยะสั้น การเตรียมตัวในมุมมองของผู้ขอสินเชื่อนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง รวมถึงเปิดมุมมองของสถาบันทางการเงินว่าก่อนที่เขาจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการสักราย มีหลักเกณฑ์อะไรที่ใช้ในการพิจารณาบ้าง 

 

สินเชื่อระยะสั้นคืออะไร เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือเปล่า?

สินเชื่อระยะสั้นหรือสินเชื่อหมุนเวียน คือ สินเชื่อที่ต้องชำระก่อน 1 ปี เหมาะสำหรับการเพิ่มทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยปกติจะมี 2 รูปแบบที่พบได้บ่อยๆ คือ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D-Overdraft) และตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N-Promissory note) 

วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี  คือ สินเชื่อที่ลูกค้าสามารถเบิกใช้วงเงินได้เกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีกระแสรายวันของลูกค้า ภายใต้วงเงินที่ธนาคารกำหนดให้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ส่วน ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ หนังสือที่ผู้ออกตั๋วสัญญาว่าจะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งคืนให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน โดยปกติตั๋วสัญญาใช้เงินมีให้เลือกหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของธุรกิจ โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี

แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าสินเชื่อแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ สินเชื่อระยะสั้นหรือสินเชื่อระยะยาว ก่อนจะเลือกต้องดูที่วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อของคุณ สินเชื่อระยะสั้นจะเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการเงินหมุนเวียนก้อนเล็กไปใช้อย่างรวดเร็ว อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ระยะผ่อนจ่ายสั้นและจบไว แต่สินเชื่อระยะยาวจะเหมาะกับธุรกิจที่ต้องการเงินก้อนใหญ่ไปใช้ลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ ที่ต้องการแบ่งจ่ายก้อนเล็ก ๆ แต่ระยะเวลานานกว่า ดอกเบี้ยจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับสินเชื่อระยะสั้น หากคุณทราบวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อแล้วและพบว่าธุรกิจของคุณต้องการสินเชื่อระยะสั้น บทความนี้จะเป็นคำตอบในการเตรียมตัวยื่นขอสินเชื่อของคุณ เรามาเริ่มต้นกันที่

 

ธุรกิจของคุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างถ้าต้องการขออนุมัติสินเชื่อระยะสั้น?

 1. คุณต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
  หากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 20-65 ปี และหากเป็นนิติบุคคลต้องมีการจดทะเบียนในประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี* เพื่อที่จะให้ทางสถาบันทางการเงินได้ตัดสินใจอนุมัติ
 2. บริษัทของคุณต้องมีผลประกอบการและประวัติการเงินดี
  การมีผลประกอบการและมีผลประวัติทางการเงินดี นั้นอาจจะหมายถึงรายได้ในการประกอบธุรกิจ
  เพื่อต่อโอกาสให้กับธุรกิจของคุณ
 3. บริษัทของคุณต้องยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  การยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรนั้นเพื่อที่จะให้ทางสถาบันการเงินได้ตรวจสอบรายละเอียด และพิจารณาการยื่นขออนุมัติสินเชื่อ

* ขั้นต่ำของประสบการณ์การประกอบกิจการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

 

เอกสารที่คุณต้องจัดเตรียมเมื่อต้องการขออนุมัติสินเชื่อ

 1. หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 2. งบการเงินย้อนหลังถึงปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
 5. หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 6. รายละเอียด พร้อมระบุ วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการจะใช้วงเงิน

 

สถาบันทางการเงินจะพิจารณาอะไรในการอนุมัติสินเชื่อระยะสั้นให้ธุรกิจ SMEs ของคุณ?

การพิจารณาวงเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ และการอนุมัติสินเชื่อนั้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละธนาคารและประเภทของสินเชื่อ แต่ในที่นี้ที่ยกมาเป็นหลักเกณฑ์หลัก ๆ 2 เกณฑ์นั่นคือ

 1. พิจารณางบการเงิน : งบการเงินที่ใช้เพื่อยื่นพิจารณาสินเชื่อมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ
 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet Statement)
  เป็นรายงานการเงินที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง เกี่ยวกับสินทรัพย์
  หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
 2. งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement)
  เป็นรายงานผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ว่ามีรายได้และ
  ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร ในกรณีที่รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างที่ได้จะเป็นกำไร และในกรณีที่รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างที่ได้จะเป็นขาดทุน
 3. รายงานกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
  เป็นรายงานที่แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ทราบถึงสภาพคล่องของกิจการ

 

หลักการวิเคราะห์งบการเงิน

เพื่อจะอนุมัติสินเชื่อให้กิจการ ทางสถาบันทางการเงินต้องทำการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการเพื่อคาดการณ์แนวโน้มฐานะทางการเงินสำหรับการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ โดยวิธีวิเคราะห์งบการเงินมี
3 รูปแบบ คือ

 1. วิเคราะห์งบการเงินแบบแนวตั้ง (Common-Size Analysis)
  เป็นการวิเคราะห์งบการเงินแบบปีต่อปี โดยการคำนวณว่ารายการย่อย ๆ แต่ละประเภทในงบการเงินนั้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และผลการดำเนินงานของกิจการ ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตัวอย่างเช่น หนี้สินระยะยาวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ กำไรสุทธิคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม ต้นทุนขายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม เป็นต้น
 2. วิเคราะห์งบการเงินแบบแนวโน้ม (Trend Analysis)
  เป็นการวิเคราะห์งบการเงินแบบเปรียบเทียบระหว่างปีตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ โดยบางกรณีก็เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มภาพรวมของกิจการว่าเติบโตขึ้นหรือหดตัวลง แต่บางกรณีก็เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเจาะจงเป็นรายการบัญชี ว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
 3. วิเคราะห์งบการเงินแบบอัตราส่วน (Ratio Analysis)
  เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แต่ละรายการในงบการเงินเพื่อใช้วัดความสามารถของธุรกิจในด้านต่าง ๆ คือ อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios) อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน (Leverage Ratios) และอัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

 

 1. พิจารณาหลักประกัน

สถาบันทางการเงินใช้หลักประกันเป็นอีกสิ่งที่ยืนยันคุณภาพทางการเงินของผู้ขออนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงของทางสถาบันทางการเงินหากผู้ขอสินเชื่่อผิดชำระอีกด้วย
โดยหลักประกันแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ หลักประกันหลัก (Core Assets) และหลักประกันรอง (Non-Core Assets) หลักประกันหลัก คือ สินทรัพย์ที่ที่เจ้าของกิจการขาดไม่ได้ ถ้าไม่มีสิ่งของเหล่านี้แล้ว จะทำธุรกิจต่อไปไม่ได้เลย เช่น โรงงาน สำนักงาน เป็นต้น หลักประกันรอง คือ สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลักแก่เจ้าของกิจการ แต่ควรเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงด้วย เช่น หากเป็นที่ดินก็ไม่ควรตั้งอยู่ในแนวเวนคืน เป็นที่ดินตาบอด เป็นต้น

สำหรับธุรกิจไหนที่มีความเสี่ยง สถาบันการเงินอาจจะขอพิจารณาหลักประกันอื่น ๆ
เพิ่มเติม เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนรวม ใบหุ้น พันธบัตร ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม เป็นต้น

สิ่งที่ทางสถาบันทางการเงินต้องการจากหลักประกัน คือ สภาพคล่องของหลักประกัน
นั่นหมายถึง หลักประกันนั้น ๆ สามารถนำไปขายทอดตลาดได้ง่าย ซึ่งนอกจากจะทำให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้นแล้ว ในบางครั้งยังทำให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลงอีกด้วย

 

 

ถึงตอนนี้ทุก ๆ ท่านน่าจะพอทราบภาพรวมการเตรียมตัวยื่นขออนุมัติสินเชื่อระยะสั้นกันบ้างแล้ว
หลังจากนี้คุณก็สามารถเลือกสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้แล้ว 

และให้ NEXcloud ERP เป็นผู้ช่วยในการทำงบการเงินให้คุณ.. 

ทำให้การจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติสินเชื่อนั้นง่ายขึ้นด้วย NEXcloud ERP ระบบ ERP อัจฉริยะที่มีฟังก์ชันที่ช่วยให้การจัดทำงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็น งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet Statement), งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement) และรายงานกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) โดยเอกสารทางการเงินทั้งหมดนี้เป็นฟังก์ชันหลักที่มีมาพร้อมกับ NEXcloud ERP ทุกกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม Services, Trading และ Manufacturing

การมีระบบ ERP ที่ดีไม่เพียงช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมขออนุมัติสินเชื่อระยะสั้นให้ธุรกิจคุณได้ แต่ยังเป็นการจัดทำงบการเงินอย่างเป็นระบบอย่างครบถ้วนและยังเพิ่มโอกาสในการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้อีกด้วย เพียงเท่านี้ธุรกิจของคุณก็พร้อมที่จะขออนุมัติสินเชื่อระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเงินในธุรกิจ SMEs ของคุณแล้ว

 

NEXcloud ERP  โซลูชันบริหารธุรกิจบนคลาวด์ เป็นระบบ ERP ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี SAP Business One ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงานมีเทมเพลตธุรกิจที่สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงในลักษณะ Subscription Model ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ ไม่มีค่าดูแลระบบ และไม่มีค่าอัปเดต ช่วยให้ควบคุมต้นทุนได้ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะ ออกแบบ ดูแล และวางระบบธุรกิจ โดย NEXUS บริษัทที่ปรึกษาโซลูชันธุรกิจ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี และเชี่ยวชาญมากกว่า 10 อุตสาหกรรม

 

NEXcloud ERP ระบบบริหารจัดการธุรกิจบนคลาวด์ เชื่อมต่อกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรของคุณ ให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่างลงตัว ตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจไทย ทั้งโปรแกรมภาษี การวางบิล การจัดการเช็ค และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มาพร้อมชุดแบบฟอร์มเอกสารรายงาน และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยการตัดสินใจและบริหารธุรกิจของคุณ

สนใจระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ #ปรึกษาฟรี!
☎️ โทร :  0800707196
📲 Line Official Account : @NEXcloudERP
📣 FB : NEXcloud solution
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com