เข้าใจระบบบัญชีและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ง่าย ๆ มือใหม่ก็ทำได้ แค่มีระบบ ERP

Aug 20, 2021

เข้าใจระบบบัญชีและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ง่าย ด้วย ERP

การจัดทำบัญชีเป็นงานที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าฝ่ายอื่น ๆ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชีขั้นพื้นฐาน เช่น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย รายการบัญชี การบันทึกบัญชี เงินหมุนเวียน การจ่ายภาษี เป็นต้น เข้าใจทั้งระบบและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ถูกต้อง โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เข้าใจระบบบัญชี สามารถจัดการงานบัญชีได้ง่าย จัดการเอกสารได้ถูกต้อง มีมาตรฐานและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น นั่นคือระบบ ERP หรือระบบบริหารทรัพยากรธุรกิจนั่นเอง

การทำบัญชีมีความสำคัญอย่างไร

การจัดทำบัญชีนั้นจะช่วยให้องค์กรทราบถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน นำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ วางกลยุทธ์ รวมถึงสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง โดยการทำบัญชีให้มีคุณภาพและถูกต้อง องค์กรต้องเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ ต้องเข้าใจกระบวนการทำงาน การรวบรวมข้อมูล เอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ และจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน

เอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

เอกสารทางบัญชีหรือแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจ เป็นการกำหนดเอกสารเพื่อบันทึกรายการต่าง ๆ ตามลักษณะของธุรกิจ

โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี มีดังนี้

 1. เอกสารที่ออกให้กับบุคคลภายนอก เช่น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ เป็นต้น 
 2. เอกสารที่รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
 3. เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการ เช่น ใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ใบเบิกวัสดุ ใบเบิกค่ารถรับจ้าง เป็นต้น  

ความสำคัญของเอกสารทางบัญชี

เอกสารทางบัญชีมีเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี หากเอกสารที่กำหนดมีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีการเก็บอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ง่ายต่อการสืบค้น ตรวจสอบ รวมถึงนำไปบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง จัดทำงบการเงินได้อย่างไม่ผิดพลาด ซึ่งการจัดทำงบการเงินให้น่าเชื่อถือและถูกต้อง ระบบเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายบัญชีที่ได้กำหนดให้มีเอกสารประกอบการลงบัญชี

ระบบ ERP กับงานบัญชี

ระบบ ERP เป็นซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรธุรกิจ มีหน้าที่เชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงานได้ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งงานบัญชี ถือเป็นหนึ่งในโมดูลสำคัญของระบบ ERP เลยก็ว่าได้ ระบบ ERP จะช่วยให้องค์กรควบคุม

งานบัญชีได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามหลักในการทำบัญชี ดังนี้ 

 1. ถูกต้อง ตามกฎหมายบัญชี และมาตรฐานการบัญชี
 2. ครบถ้วน บันทึกทุกรายการที่เกิดขึ้น
 3. น่าเชื่อถือ มีเอกสารเป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
 4. เก็บรักษาตามพระราชบัญญัติการบัญชี เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ความสามารถของ NEXcloud ERP กับงานบัญชีและการจัดการเอกสาร

NEXcloud ERP เป็นระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ที่มีเทมเพลตธุรกิจครอบคลุมการทำงาน จัดเป็นแพ็กเกจให้เลือกตามลักษณะการใช้งานของธุรกิจโดยมี SAP Business One เป็นกลไกหลักในการทำงาน  ครอบคลุมทั้งงานบัญชี  ธุรกิจที่มีคลังสินค้า และธุรกิจที่มีกระบวนการผลิต

  NEXcloud ERP เข้าใจระบบบัญชีและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ง่าย

  NEXcloud ERP ช่วยให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย 

    • มี Work Flow ช่วยให้เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน รวมถึงจัดการเอกสารทางบัญชีและเอกสารในการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
    • บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายการประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
    • จัดทำรายการเดินบัญชีและการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เช็ค เงินสดและการโอนเงิน 
    • รองรับสกุลเงินตราได้หลายสกุลเงินทั่วโลก
    • มีโปรแกรมระบบภาษี จัดทำรายงานภาษี ได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร ซึ่งประกอบ ไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53
    • ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ
    • รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและครบถ้วน
    • เอกสารทางบัญชี ฟอร์มรายงานที่ได้มาตรฐาน มีเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานกว่า 28 รายงาน
    • จัดทำรายงานและสรุปการดำเนินงานในรูปแบบมาตรฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบเรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบบัญชี

  #NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

  ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

  สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

  📞 โทร : +66 61 404 6233
  🔵 FB : NEXcloud solution
  🟢 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
  💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
  📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

  Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

  อ่านบทความเพิ่มเติม​

  4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

  4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร

  คุณกำลังพบกับปัญหาการบันทึกทรัพย์สิน การตัดค่าเสื่อมราคาและการบันทึกค่าเสื่อมนั้นลงในเอกสารบัญชีและภาษีอากร ที่ทั้งยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะและเสียเวลาหรือเปล่า วันนี้ NEXcloud ERP ได้นำบทความ “4 เหตุผล ทำไม SMEs ต้องใช้ Fixed Assets Management ในองค์กร” ซึ่งจะช่วยให้ธุกิจ...

  read more
  การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

  การบันทึกบัญชีรายวัน เพื่อให้ได้งบที่ถูกต้อง

  การจัดทำบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ขาดเรื่องของการจัดทำบัญชีไม่ได้ การทำธุรกิจย่อมมีการบันทึกรายวันเพื่อแสดงให้ถึงรายรับ รายจ่ายที่เข้ามาในแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า การบันทึกบัญชีรายวัน...

  read more
  3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

  3 E-Marketplace เชื่อมต่อแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ด้วย ERP

  ร้านค้าออนไลน์ของคุณกำลังเจอปัญหาในการจัดการหลังบ้านอยู่หรือเปล่า? เคยไหม? เมื่อร้านของคุณใหญ่ขึ้น การจัดการทั้งคลังสินค้า การดึงข้อมูลใบสั่งซื้อต่าง ๆ ก็เพิ่มพูนและซับซ้อนมากขึ้น การจัดทำใบกำกับภาษีให้ลูกค้าก็ต้องทำหลายขั้นตอน...

  read more
  จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

  จัดการภาษี วางแผนภาษี สรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”

  มาแล้วสำหรับการสรุปรวบรวมการ จัดการภาษี วางแผนภาษี โดยเป็นสรุปเนื้อหาจากงานสัมมนา “บริหารงานภาษี ติดเครื่อง SMEs ด้วย NEXcloud ERP”  ไปพบกับสาระดีๆสำหรับชาว SMEs กันเลย 1. เอกสารอะไรบ้างที่ NEXcloud สามารถออก เอกสาร เพื่อช่วยในการ จัดการภาษี  หรือ จัดการ...

  read more
  ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

  ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

  ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

  read more