Nexcloud ERP

เข้าใจระบบบัญชีและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ง่าย ๆ มือใหม่ก็ทำได้ แค่มีระบบ ERP

Aug 20, 2021

เข้าใจระบบบัญชีและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ง่าย ด้วย ERP

การจัดทำบัญชีเป็นงานที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าฝ่ายอื่น ๆ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำบัญชีควรมีความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชีขั้นพื้นฐาน เช่น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย รายการบัญชี การบันทึกบัญชี เงินหมุนเวียน การจ่ายภาษี เป็นต้น เข้าใจทั้งระบบและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ถูกต้อง โดยในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เข้าใจระบบบัญชี สามารถจัดการงานบัญชีได้ง่าย จัดการเอกสารได้ถูกต้อง มีมาตรฐานและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น นั่นคือระบบ ERP หรือระบบบริหารทรัพยากรธุรกิจนั่นเอง

การทำบัญชีมีความสำคัญอย่างไร

การจัดทำบัญชีนั้นจะช่วยให้องค์กรทราบถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน นำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ วางกลยุทธ์ รวมถึงสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง โดยการทำบัญชีให้มีคุณภาพและถูกต้อง องค์กรต้องเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ ต้องเข้าใจกระบวนการทำงาน การรวบรวมข้อมูล เอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ และจัดเก็บเอกสารทางบัญชีอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน

เอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

เอกสารทางบัญชีหรือแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจ เป็นการกำหนดเอกสารเพื่อบันทึกรายการต่าง ๆ ตามลักษณะของธุรกิจ

โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี มีดังนี้

 1. เอกสารที่ออกให้กับบุคคลภายนอก เช่น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ เป็นต้น 
 2. เอกสารที่รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
 3. เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการ เช่น ใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ใบเบิกวัสดุ ใบเบิกค่ารถรับจ้าง เป็นต้น  

ความสำคัญของเอกสารทางบัญชี

เอกสารทางบัญชีมีเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี หากเอกสารที่กำหนดมีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีการเก็บอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ง่ายต่อการสืบค้น ตรวจสอบ รวมถึงนำไปบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง จัดทำงบการเงินได้อย่างไม่ผิดพลาด ซึ่งการจัดทำงบการเงินให้น่าเชื่อถือและถูกต้อง ระบบเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายบัญชีที่ได้กำหนดให้มีเอกสารประกอบการลงบัญชี

ระบบ ERP กับงานบัญชี

ระบบ ERP เป็นซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรธุรกิจ มีหน้าที่เชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆ ให้ทำงานได้ภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งงานบัญชี ถือเป็นหนึ่งในโมดูลสำคัญของระบบ ERP เลยก็ว่าได้ ระบบ ERP จะช่วยให้องค์กรควบคุม

งานบัญชีได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามหลักในการทำบัญชี ดังนี้ 

 1. ถูกต้อง ตามกฎหมายบัญชี และมาตรฐานการบัญชี
 2. ครบถ้วน บันทึกทุกรายการที่เกิดขึ้น
 3. น่าเชื่อถือ มีเอกสารเป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
 4. เก็บรักษาตามพระราชบัญญัติการบัญชี เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ความสามารถของ NEXcloud ERP กับงานบัญชีและการจัดการเอกสาร

NEXcloud ERP เป็นระบบบริหารธุรกิจบนคลาวด์ที่มีเทมเพลตธุรกิจครอบคลุมการทำงาน จัดเป็นแพ็กเกจให้เลือกตามลักษณะการใช้งานของธุรกิจโดยมี SAP Business One เป็นกลไกหลักในการทำงาน  ครอบคลุมทั้งงานบัญชี  ธุรกิจที่มีคลังสินค้า และธุรกิจที่มีกระบวนการผลิต

  NEXcloud ERP เข้าใจระบบบัญชีและจัดการเอกสารทางบัญชีได้ง่าย

  NEXcloud ERP ช่วยให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่าย 

    • มี Work Flow ช่วยให้เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงาน รวมถึงจัดการเอกสารทางบัญชีและเอกสารในการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
    • บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายการประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
    • จัดทำรายการเดินบัญชีและการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เช็ค เงินสดและการโอนเงิน 
    • รองรับสกุลเงินตราได้หลายสกุลเงินทั่วโลก
    • มีโปรแกรมระบบภาษี จัดทำรายงานภาษี ได้อย่างถูกต้องตามหลักของกรมสรรพากร ซึ่งประกอบ ไปด้วยรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามฉบับมาตรฐาน ภ.ง.ด 3 และ ภ.ง.ด 53
    • ควบคุมภาษีระหว่างเดือน บันทึกภาษีแบบอัตโนมัติ
    • รองรับการยื่นชำระภาษีแบบออนไลน์ หรือ E-filing ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้วว่าถูกต้องและครบถ้วน
    • เอกสารทางบัญชี ฟอร์มรายงานที่ได้มาตรฐาน มีเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานกว่า 28 รายงาน
    • จัดทำรายงานและสรุปการดำเนินงานในรูปแบบมาตรฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบเรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบบัญชี

  #NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

  ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

  สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

  📞 โทร : +66 61 404 6233
  🔵 FB : NEXcloud solution
  🟢 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
  💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
  📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

  Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

  อ่านบทความเพิ่มเติม​

  5 เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ต้องทำยังไง?

  5 เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ต้องทำยังไง?

  ในขณะที่ธุรกิจมากมายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่กลับมีธุรกิจประเภทหนึ่งที่เติบโตสวนกระแสโควิด นั่นก็คือธุรกิจขายของออนไลน์ ดูได้จากสรุปรายงานจาก Digital 2021 Global Overview Report ซึ่งได้เผยสถิติการซื้อของออนไลน์ในประเทศไทยว่า...

  read more
  จด VAT ดีไหม? ข้อดี ข้อเสีย ของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

  จด VAT ดีไหม? ข้อดี ข้อเสีย ของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทก็ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้กับกรมสรรพากร แต่หลาย ๆ คนมักจะมีคำถามว่า จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เมื่อจด VAT...

  read more
  6 แนวทางการเลือกบริษัทที่ปรึกษา วางระบบ ERP

  6 แนวทางการเลือกบริษัทที่ปรึกษา วางระบบ ERP

  ปัจจัยในการเลือกระบบ ERP นั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ การเลือกฟังก์ชั่น/ฟีเจอร์ ERP ที่เหมาะสมกับธุรกิจ แต่ยังมีเรื่องของบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นทั้งผู้ขาย ผู้วางระบบ หรือ Vendor ที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญและต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้การวางระบบ ERP...

  read more