ไขข้อสงสัย…เข้าตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นต้องมีระบบ ERP จริงหรือไม่?

Nov 4, 2021

ไขข้อสงสัย...เข้าตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นต้องมีระบบ ERP จริงหรือไม่?

เชื่อว่านักธุรกิจจำนวนไม่น้อย ตั้งเป้าหมายที่จะดันธุรกิจให้เติบโตจนมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือ เข้าสู่ IPO ได้ โดยเฉพาะ SMEs และ Start-up ที่มองการเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นเหมือนเครื่องหมายของความสำเร็จ

หลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไม่ได้ดูเพียงแค่ผลกำไรเท่านั้น แต่ยังดูไปถึงโครงสร้าง ระบบบัญชีการเงิน รวมถึงระบบภายในเลยทีเดียว ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมตัว ผ่านกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ตรงนี้เองที่ทำให้ระบบ ERP เข้ามามีบทบาทสำคัญ ที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องรู้เพื่อการเตรียมตัวที่ง่ายยิ่งขึ้น

IPO หรือ Initial Public Offering คือ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก

การเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์

เมื่อตัดสินใจว่าจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ องค์กรจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการเป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ระบบงานต่างๆ ในกิจการ เช่น ระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น

เพราะการจะทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจ เข้ามาร่วมลงทุนด้วย จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ ต้องแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีคุณสมบัติพร้อมและเป็นมาตรฐาน

การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญของกิจการ มีเรื่องหลักๆ 3 เรื่อง

  1. โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ
เมื่อบริษัทต้องเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องมีการจัดโครงสร้างธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความชัดเจน ไม่มีการทำธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบางกลุ่ม รวมทั้งต้องมีการจัดโครงสร้าง คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ให้มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน
  1. ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน
ระบบบัญชีถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เป็นระบบงานหลัก ๆ ที่จะต้องมีการปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพราะบัญชีและการเงินถือเป็นภาพสะท้อนของธุรกิจ ต้องมีการจัดทำงบการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพื่อให้รายงานทางการเงินนั้น สะท้อนความสามารถในการดำเนินงานของกิจการได้อย่างถูกต้อง  องค์กรจะต้องมีระบบบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Thai Financial Reporting Standards (TFRS) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่บริษัทมหาชนทุกบริษัทต้องทำ และจะต้องส่งรายงานทางการเงินทุกไตรมาส โดยจะต้องเตรียมพร้อมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน นอกจากนั้น บริษัทควรซ้อมปิดงบให้เร็วขึ้น โดยซ้อมทำงบการเงิน อย่างน้อย 2 ไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าทำได้ทันตามกำหนดเวลา
  1. ระบบการควบคุมภายใน
ระบบควบคุมภายในถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาอนุญาต ซึ่งการควบคุมภายใน จะต้องเปลี่ยนให้เหมาะสม อาจแบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ 
  • Operational Control การมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหาย ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างของการมี ระบบการควบคุมภายใน เช่น การจัดทำเอกสารหลักฐาน ประกอบการทำรายการและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้ ตรวจสอบได้ การกระทบยอดและการสอบทาน การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ เป็นต้น
  • Management Control การมีระบบการควบคุมด้านการบริหารจัดการ ที่แสดงให้เห็นว่า มีระบบ Check and Balance ที่ดี มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติชัดเจนและเหมาะสม หากเป็นรายการที่มีมูลค่าสูงควรให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
ระบบ erp เชื่อมต่อ shopee ตัดสต๊อก ทำบัญชี ทำใบสั่งขาย อัตโนมัติ เชื่อมต่อหลังบ้านแบบเรียลไทม์

จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) หรือ ระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กร สามารถเข้ามาช่วยปรับปรุงกิจการได้เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ เพราะระบบ ERP เป็นระบบที่เชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กรครอบคลุมได้ทุกส่วนงาน

มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบบัญชีที่ถูกต้อง การบันทึกบัญชีที่ตรงตามมาตรฐาน สามารถปิดงบการเงินได้รวดเร็ว มีการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ตามตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเข้าถึงเฉพาะส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบบันทึกการแก้ไขข้อมูลในทุกจุดโดยอัตโนมัติ ช่วยให้เกิดความโปร่งใส ง่ายต่อการตรวจสอบ และสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง

แต่อย่างไรก็ตาม ระบบ ERP ที่องค์กรเลือกใช้นั้นจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับด้วยจึงจะผ่านการพิจารณาได้ง่าย 

NEXcloud ERP ระบบบริหารธุรกิจคลาวด์ ERP ออกแบบเพื่อมาธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง โดยมี SAP Business One ซอฟต์แวร์มาตรฐานระดับโลกเป็นกลไกหลักในการทำงาน  ครอบคลุมการทำงานหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งธุรกิจประเภทการบริการ ซื้อมาขายไป ค้าส่งค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ SMEs ไทยที่ต้องการมีระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต โดยไม่ต้องลงทุนสูง

เทคนิคขายของออนไลน์ ด้วยนะบบ ERP NEXcloud ERP

#NEXcloud ERP เพื่อนแท้ SMEs ที่เข้าถึงง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ทดลองใช้ ระบบ ERP ฟรี nexcloud ERP ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจ SMEs ไทย

สนใจระบบ NEXcloud ERP / ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ปรึกษาฟรี!

📞 โทร : 080-070-7196
🔵 FB : NEXcloud solution
 📲 Line OA : @nexus-sr.com (มี@)
💻 เว็บไซต์ : https://nexcloudsolution.com/
📧 อีเมล : Mkt.th@nexus-sr.com

Line Officail Nexus-sr.com ที่ปรึกษาธุรกิจ วางระบบ ERP ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

อ่านบทความเพิ่มเติม​

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย ระบบ ERP

ในสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจควรปรับตัวด้วยการมองหาโซลูชันหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการบริหารธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของธุรกิจคือช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารต่าง ๆ ทั้งด้านกลยุทธ์เกี่ยวกับการขาย การทำงานภายในองค์กร...

read more
5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้  Project Management

5 ผลลัพธ์สุดทึ่ง! ทำไม SMEs ต้องใช้ Project Management

ธุรกิจ SMEs ของคุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า? ต้องใช้ Project Management ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนในทีมทำงานไม่เป็นระบบ งานล้นมือจนลำดับไม่ถูกว่าต้องทำงานไหนก่อนหลัง หรือปัญหาการติดตามงานในลูปที่ไม่รู้ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว สุดท้ายต้องมาปั่นกันตอนใกล้ครบกำหนด...

read more
สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย  NEXcloud ERP”

สรุป 10 คำถาม Q&A Webinar “ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP”

หลังจากจบงานสัมมนา "ทะลุเป้าเอาอยู่ทุกออเดอร์ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย NEXcloud ERP"  ที่ผ่านมามีข้อสงสัยหลากหลายคำถามเกี่ยวกับโซลูชัน NEXcloud ERP วันนี้เราจะมาร่วมไขคำตอบกัน 1.ปัจจุบันมีหน้าร้านอยู่บน shopee และ lazada เน็กคลาวด์ ช่วยใน...

read more
ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

ภาษีซื้อเฉลี่ย เรื่องที่ธุรกิจ SMEs ไม่ควรมองข้าม

ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น ธุรกิจในยุคปัจจุบันจึงต้องมีความหลากหลายและเป็นธุรกิจที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยธุรกิจ ๆ เดียวต้องแบ่งไลน์สินค้าและบริการออกเป็นหลายรูปแบบ บางรูปแบบต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม...

read more