ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี ERP บัญชี การเงิน NEXcloud ERP - Financial Accounting

ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี การบริหารการเงิน

Financial Accounting

ฟีเจอร์ระบบบัญชี การเงิน โปรแกรมบัญชี สามารถช่วยเพิ่มกำไร ลดข้อผิดพลาดและผลักดันการตัดสินใจที่ให้ผลกำไรมากขึ้น ด้วยฟีเจอร์ที่สมบูรณ์สำหรับการดำเนินงานทางบัญชีและการเงิน ทำงานได้อย่างมีมาตรฐาน คล่องตัว ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน

เชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เช่น บัญชีต้นทุน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี การกระทบยอดบัญชี กระแสเงินสด สินทรัพย์ถาวร การควบคุมงบประมาณ พร้อมจัดการเอกสารทางบัญชี การเงิน ได้อย่างง่ายดาย วิเคราะห์ ควบคุม บริหารงานทางบัญชีได้อย่างเต็มที่

ฟีเจอร์ ระบบบัญชี

โปรแกรมบัญชี

การบริหารการเงิน

การบัญชี

บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ ครอบคลุมการทำงานทั้ง ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป การบันทึกรายงานประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า พร้อมทั้งจัดสรรและควบคุมต้นทุน บริหารกระแสเงินสด วางแผนและจัดทำงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสะดวก

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินถาวร ฟังก์ชัน Vitual Fixed Asset ช่วยลดภาวะการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนด้วยตนเอง

การควบคุม

บริหารกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบทรัพย์สินถาวร ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

การธนาคาร

ระบบบัญชีที่ช่วยให้ตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว จัดทำรายการเดินบัญชีและการชำระเงินด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เช็ค เงินสดและการโอนเงิน​

รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน

จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในรูปแบบมาตราฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบเรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบบัญชี