ระบบการวางแผนการผลิต

Production Planning

ฟีเจอร์ระบบการวางแผนการผลิต ครอบคลุมกระบวนการการทำงานด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การกำหนดสูตรการผลิต การวางแผนจัดสรรวัตถุดิบ การติดตามสถานะการผลิตและการคิดต้นทุนการผลิต รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุดในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ​

ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลกับแผนกต่าง ๆ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขาย ได้แบบเรียลไทม์ แสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ฟีเจอร์ ระบบการวางแผนการผลิต

การวางแผนวัตถุดิบ

ระบบการวางแผนการผลิตสามารถวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบก่อนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดจำนวนต่ำสุด/จำนวนสูงสุด ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ความต้องการสินค้าของลูกค้า การพยากรณ์ยอดขาย จำนวนคงเหลือในคลังสินค้า และรายการที่สั่งซื้อไปแล้วแต่ของยังมาไม่ถึงโรงงาน หมดปัญหาวัตถุดิบขาด/ไม่เพียงพอและวัตถุดิบล้นสต๊อก

การวางแผนการผลิต

ระบบการวางแผนการผลิตสามารถบริหารจัดการสูตรการผลิต (BOM) สำหรับสินค้าสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการขั้นตอนการกำหนดส่วนประกอบต่าง ๆ ในการผลิตสินค้า รวมไปถึงค่าแรงคนงาน อีกทั้งยังตรวจสอบต้นทุนการผลิตเบื้องต้นจากสูตรการผลิตได้อีกด้วย

การบริหารจัดการคลังสินค้า

ระบบการวางแผนการผลิตสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยการคำนวณต้นทุนแบบ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน), Moving Average (ต้นทุนเฉลี่ย) & Standard Cost (ต้นทุนมาตรฐาน) พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลต้นทุนสินค้า และกำหนดหน่วยสินค้า (UOM: Unit of Measure) ได้

การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า

บริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งเป็นโซนย่อยๆ (Bin Location) เพื่อกำหนด Bin Location ให้กับสินค้าในการรายการ ทำให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า รวมไปถึงการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือได้ง่าย

การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า

การบันทึกขั้นตอนการออกใบเสร็จ การตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้า การฝากขายสินค้าจากสถานที่อื่น การขายสินค้าแบบ Drop-ship และสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

การนำเสนอรายงานด้านการผลิต

สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุดและนำเสนอในรูปแบบแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ