NExcloud ERP โปรแกรม ERP ระบบบริหารงานจัดซื้อ บริหารคลังสินค้า

ระบบบริหารงานจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

Purchasing & Inventory Management

NEXcloud ERP ระบบบริหารงานจัดซื้อสามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อได้ทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ การรับของ และการชำระเงิน รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า ทั้งยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

ระบบบริหารงานจัดซื้อยังทำงานร่วมกับคลังสินค้าได้อย่างเป็นระบบ วางแผนการสั่งซื้อทั้งสินค้าสำเร็จรูปหรือวัตถุดิบสำหรับการผลิต ควบคุมสินค้าคงคลังและวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ตรวจสอบ ติดตาม จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ ระบบบริหารงานจัดซื้อและสินค้าคงคลัง 

การจัดซื้อ

ระบบบริหารงานจัดซื้อสามารถวางแผนความต้องการสินค้า และจัดตารางเวลาจัดซื้อตามความเหมาะสม ส่งคำร้องขอซื้อสินค้าและออกใบเสร็จที่เชื่อมโยงกับเอกสารการสั่งซื้อ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี การบริหารจัดการคืนสินค้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รองรับการกำหนดสกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการซื้อ/นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

การบริหารจัดการข้อมูล

บริหารจัดการข้อมูลด้วยหน้าตาระบบที่ใช้งานง่าย ในใบขอซื้อสามารถเรียกดูรายงานการวิเคราะห์การสั่งซื้อในอดีตที่ผ่านมาได้จากหน้าจอ รวมทั้งเช็คยอดใบสั่งซื้อคงค้าง การวิเคราะห์เจ้าหนี้ การเช็คยอดคงเหลือสินค้า

สามารถเรียกดูงบประมาณแต่ละหน่วยงานและจัดทํางบประมาณ วิเคราะห์การจัดซื้อ และเก็บข้อมูลรายละเอียดการซื้อสินค้า ข้อมูลราคาและอัตราภาษี

การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการออกใบเสร็จซื้อสินค้ากับจำนวนสินค้าคงคลัง

จัดการเอกสารได้เป็นระบบ
ระบบบริหารงานจัดซื้อสามารถจัดเอกเอกสารที่เกี่ยวกับจัดซื้อได้ง่ายดายและมีมาตรฐาน สามารถออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้ โดยการอ้างอิงกับ POs มีการแสดง Relation map ดูทางเดินเอกสารที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด
นำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย

สามารถนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์หรือรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อต่างๆอีกมากมาย ที่มีทั้งในรูปแบบแผนภาพและรายงาน